CARADO-brugsvilkår

1. Udbyder af CARADO

Velkommen til Min Carado, en service til dit køretøj såvel som til fritidsoplysninger omkring mobile rejser.
Udbyderen af Min Carado er os selv, Carado GmbH, Ölmühlestraße 6, 88299 Leutkirch, Tyskland (jf. Impressum)

2. Anvendelsesområdet for disse brugsbetingelser

2.1 Disse brugsvilkår gælder for alle ”Min Carado”-tjenester fra Carado GmbH (i det følgende benævnt "vi"), som vi leverer til vores brugere (i det følgende benævnt: ”Du”), dvs. tilgængeliggørelse af internetportalen carado.com (se forneden punkt 7 og 8).

2.2 Du kan også benytte andre udbyders tjenester via internetportalen Min Carado, for eksempel rejser, varer eller onlinetjenester fra Carado-samarbejdspartnerne. Vi er ikke ansvarlige for andre udbyders tjenester; kun de aftaler og betingelser, som du har indgået med den respektive anden udbyder, er gyldige. Det samme gælder, hvis du benytter tredjeparters internettjenester via vores internetportal Carado, især det interaktive kort Google Maps API. Her gælder udelukkende brugsvilkårene fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, https://www.google.com/intl/dk_da/help/terms_maps.html. Du kan læse meget mere herom i Datasikkerhedscentret hos google.de: Transparens og valgmuligheder samt fortrolighedspolitikken findes på https://policies.google.com/privacy?hl=dk&gl=da..

3. Kontraktindgåelse

3.1 Med den gratis registrering i internetportalen Min Carado indgår du en kontrakt med os omkring benyttelsen af vores deri indeholdte tjenester (du kan læse mere herom i punkt 7 og 8).

3.2 Et retligt krav mod os om brugen af vores internetportal Min Carado eksisterer ikke. Vi forbeholder os retten til at afvise registreringer på CARADO-internetportalen og ansøgninger til CARADO-loyalitetskortet uden begrundelser.

3.3 For at benytte vores tjenester som registreret bruger af internetportalen CARADO skal du være fyldt mindst 18 år og være myndig. Mindreårige har ikke lov til at registrere sig i Min Carado-portalen.

3.4 Dine oplysninger, som du bedes angive, når du registrerer dig på Min Carado-portalen, skal være komplette og rigtige.

4. Ændring af brugsvilkår

Vi forbeholder os retten til at ændre disse brugsvilkår til enhver tid med virkning også inden for eksisterende kontraktforhold. Vi vil informere dig om sådanne ændringer mindst 30 kalenderdage før de træder i kraft. Vi sender disse oplysninger til den e-mailadresse, som du i øjeblikket er registreret med på CARADO-internetportalen. Hvis du ikke opsiger inden for 30 dage efter modtagelse af meddelelsen og fortsætter med at bruge CARADO-tjenesterne efter opsigelsesperiodens udløb, anses ændringerne for at være gyldige efter fristens udløb. I tilfælde af, at du opsiger kontrakten vil den fortsætte i sin oprindelige form med de tidligere vilkår; Du skal dog derefter regne med en rettidig opsigelse fra vores side (se punkt 6 nedenfor). I ændringsmeddelelsen informerer vi dig om din opsigelsesret og de dermed forbundne konsekvenser.

5. Databeskyttelse, ajourførte data, sikkerhed og ansvar for dine adgangsdata

5.1 Det er en af vores kvalitetsstandarder at behandle dine personoplysninger ansvarligt. Dine personoplysninger, som du videregiver til os, behandles derfor udelukkende i henhold til vores CARADO-privatlivspolitik.

5.2.1 Når du tilmelder dig CARADO-internetportalen, bliver du bedt om at angive et brugernavn og en adgangskode. Med disse data kan du logge på efter din adgang til portalen er aktiveret. Det er dit eget ansvar, at brugernavnet ikke krænker tredjeparters rettigheder, især navn- eller varemærkerettigheder og ikke er krænkende.

5.2.2 Login-oplysninger inklusive adgangskoden skal holdes hemmelige af dig og må ikke gøres tilgængelige for ubeføjede tredjeparter. Det er dit ansvar at sikre, at din adgang til portalen og brugen af de tilgængelige tjenester på portalen udelukkende sker gennem dig eller gennem de personer, du har givet beføjelse til dette. Hvis du har mistanke om, at ubeføjede tredjeparter har fået kendskab til dine login-oplysninger, skal du straks informere os om dette.
Du hæfter for enhver brug og/eller anden aktivitet, der udføres vha. login-oplysninger, i henhold til lovbestemmelserne.

5.3 Du er forpligtet til at holde dine data opdateret (inklusive dine kontaktoplysninger og din registrerede e-mailadresse). Ændringer i de angivne oplysninger skal straks rettes straks i dine personlige indstillinger på portalen. Hvis dette ikke lykkes, bedes du straks informere os om dine ændrede oplysninger via e-mail eller fax.

6. Kontraktvarighed og opsigelse

6.1 Dit kontraktforhold med os omkring brugen af CARADO-tjenesterne er gyldigt i ubestemt tid. Her gemmes også de tilsvarende profiloplysninger for at kunne tilbyde dig indhold i henhold til dine interesser.

6.2 Du kan til enhver tid annullere din kontrakt med os om brugen af CARADO-tjenesterne uden at begrunde dette ved at sende os en e-mail til info@Carado.com.

6.3 Retten til opsigelse uden varsel af en vigitg årsag forbliver upåvirket. Især har vi retten til at opsige uden varsel, hvis du har angivet falske oplysninger ved din registrering eller på anden måde har brudt brugsvilkårene.

6.4 Når kontraktforholdet omkring brugen af CARADO-internetportalens tjenester ophører, vil du ikke kunne bruge portalen med din brugerprofil længere. Vi forbeholder os retten til at blokere dit brugernavn, din brugerprofil og din adgangskode. De personoplysningerne vil blive slettet ved opsigelsen, bortset fra oplysninger, der kræves for lovlige transaktioner, der allerede er påbegyndt før opsigelsen, f.eks. forfatterens navn ved udgivelsen af en tour.

6.5 Hvis du ikke logger ind med din brugerprofil på CARADO-internetportalen i mere end et år, forbeholder vi os retten til at slette din brugerprofil. I sådan et tilfælde vil vi informere dig om sletningen af din brugerprofil ved at sende en besked til den e-mailadresse, som du i øjeblikket er registreret med på CARADO-internetportalen. Du kan klage over sletningen inden for 4 uger efter modtagelse af vores e-mail. Hvis du ikke klager, vil din brugerprofil blive slettet.

7. Benyttelse af CARADO-internetportalen

7.1 Tilbud og tilgængelighed af tjenester

7.1.1 På CARADO-internetportalen giver vi dig forskellige oplysninger og andre tjenester til midlertidig brug. Sådanne tjenester kan for eksempel være levering af data, indlæg, billed- og lyddokumenter, information og andet indhold (i det følgende benævnt "indhold"), samt muligheden for at oprette individuelle brugerprofiler og kontakte andre brugere. Indholdet og omfanget af vores tjenester bestemmes af de funktioner, der i øjeblikket er tilgængelige på CARADO-internetportalen.

7.1.2 Vi leverer vores tjenester i CARADO-internetportalen som en del af vores tekniske og operationelle kapaciteter ved udgangen af vores router, som du kan benytte vha. din webbrowser. Vi stræber efter at sikre en problemfri brug af vores tjenester uden afbrydelser, men kan ikke helt udelukke afbrydelser eller midlertidige begrænsninger, for eksempel på grund af tekniske problemer (såsom strømafbrydelser), hardware- eller softwarefejl, tekniske problemer i datalinjerne, driftsfejl i systemer eller vedligeholdelsesarbejder.

7.2 Ændring af tjenester

Vi har altid ret til at ændre eller lukke tjenesterne ned i CARADO-internetportalen. Derudover forbeholder vi os retten til at tilbyde nye tjenester gratis eller mod betaling. Vi vil i sådanne tilfælde tage hensyn til dine legitime interesser.

7.3 Indholdsbeskyttelse, ansvar for tredjepartsindhold

7.3.1 Indholdet på CARADO-internetportalen er beskyttet af ophavsretten eller andre ejendomsrettigheder og er i alle tilfælde vores egen ejendom eller ejendom af andre brugere eller andre tredjeparter, der har stillet det respektive indhold til rådighed. Sammensætningen af indholdene er beskyttet som en database eller databasearbejde i henhold til §§ 4, stk. (2), 87a, stk. (1), i ophavsretsloven. Du må kun bruge dette indhold i overensstemmelse med disse brugsvilkår og inden for den ramme, der er specificeret på portalen.

7.3.2 Carado er et registreret varemærke og dets logo, grafikker eller tjenester, i deres helhed eller delvist, må ikke kopieres, gengives eller bruges, ej heller må de bruges på en måde, der vil kunne føre til forvekslinger uden vores forudgående skriftlige tilladelse.
Beskyttede varemærker og navne, billeder og tekster identificeres normalt ikke som sådan på siderne. Fraværet af et sådant mærke indebærer dog ikke, at det er et frit navn, et frit billede, et frit videoklip eller en fri tekst i henhold til navn-, varemærke- eller copyrightrettighederne.

7.3.3 Noget af indholdet på CARADO-internetportalen stammer til dels fra os og dels fra andre brugere eller andre tredjeparter som f.eks. Community-medlemmer, kunder, kommuner, reklame- og samarbejdspartnere. Indholdet fra andre brugere såvel som andre tredjeparter vil i det følgende blive benævnt som "tredjepartsindhold". Ansvaret for tredjepartsindholdet ligger udelukkende hos brugeren, forfatteren eller partneren, der har oprettet og offentliggjort indholdet. Vi tjekker ikke tredjepartsindhold for deres fuldstændighed, nøjagtighed og lovlighed og påtager os derfor intet ansvar eller garanti for deres fuldstændighed, nøjagtighed, lovlighed og aktualitet. Dette gælder også med hensyn til kvaliteten af tredjepartsindholdet og dets egnethed til et specifikt formål og også, hvis det drejer sig om tredjepartsindhold på linkede eksterne hjemmesider. Hvis vi får kendskab til tredjepartsindhold, der ikke overholder brugsvilkårene eller er ulovlige, forbeholder vi os retten til at bruge samtlige juridiske midler mod tredjeparten. Du kan dog ikke kræve af os at gribe ind over for tredjeparten. Dette gælder også for profiler, som er oprettet af andre brugere på CARADO-internetportalen. Vi kan ikke garantere, at hver profiludbyder er den person, som den respektive profilejer hævder at være.

7.3.4 Selvfølgelig må CARADO-internetportalen gerne nævnes i forskellige redaktionelle indlæg. Hvis der dog bruges skærmbilleder og tekstuddrag som billed- eller tekstcitater, skal de markeres tilsvarende. Grafiske ændringer er ikke tilladt. Vi stiller gerne passende materiale til rådighed til publikationer. Det leverede indhold og dokumenter må kun bruges til informationsformål og må ikke udnyttes kommercielt. Enhver kopi (inklusive uddrag) skal indeholde et copyright-bevis.

7.4 Din brug af CARADO-internetportalen

7.4.1 Når du har tilmeldt dig CARADO-internetportalen, har du ret til at bruge tjenesterne og indholdet på portalen i overensstemmelse med disse brugsvilkår. Din brugsret kan ikke overdrages til andre. Du har ingen yderligere brugsrettigheder, f.eks. til portalens indhold.

7.4.2 Det er op til dig at sørge for de nødvendige tekniske forudsætninger at bruge vores tjenester, såsom brugen af passende hardware og software (især browsere).

7.4.3 CARADO-internetportalen må udelukkende bruges til følgende private, kommercielle eller kommunale formål: Indlæg af personligt indhold i overensstemmelse med disse brugsvilkår og brug af CARADOs tjenester til private hjemmesider. Indlæg af indhold i overensstemmelse med disse brugsvilkår, såsom ture, bedømmelser, kommentarer, billeder, tips og brug af CARADO-tjenesterne til præsentation af CARADO-indhold på kommercielle hjemmesider, såsom campingpladsudbydere og andre virksomheder eller på kommunale, offentlige tjenester og non-profit hjemmesider, såsom turistforeninger. For den kommercielle brug, som går ud over den normale brug af CARADO Services, f.eks. til indlæg af reklame, tilbud, besøgsdatoer, såvel som andre kommercielle eller kommunale indhold, gælder der individuelle vilkår og betingelser. I disse tilfælde er det nødvendigt at indgå en individuel kontrakt med os.

7.5 Dit selvansvar ved brugen af CARADO-indhold

7.5.1 Vi stræber efter at holde vores tjenester opdaterede og indholdsmæssigt rigtige og fuldstændige. Ikke desto mindre kan fejl ikke udelukkes fuldstændigt. Især ture, som gennemføres til fods eller med køretøjet, og som anbefales på CARADO-hjemmesiden, sker på egen risiko. Vi påtager os intet ansvar for rigtigheden af tur-informationer, beskrivelser, kort, GPS-tracks, navigation, vejrinformation, information om objektive farer, såsom risikopotentiale med hensyn til lavinefare osv.

7.5.2 Enhver, der bevæger sig i outdoor-områder, udsætter sig selv for visse farer og er selv ansvarlig for at vurdere dem korrekt. Det er især vigtigt at vurdere ens egen kunnen og kapacitet korrekt, at tage ansvar for orientering og navigation, at overholde lokale regler, trafikforbud, tidsbegrænsninger, naturbeskyttelse og lovbestemmelser, at undersøge og vurdere objektive farer, f.eks. lavinefare, informationer som åbningstider for forskellige faciliteter, deres tilgængelighed, selv at tjekke de aktuelle forhold, at forhøre sig selv om aktuelle forhold, f.eks. vejr- og sneforhold.

8. Dine egne indholdsindlæg i CARADO-onlineportalen

8.1 Indhold fra brugere

8.1.1 Du kan lægge følgende typer indhold ind 
Brugere angiver deres egne profiloplysninger.
Brugere rapporterer om fejl.

8.1.2 Forbudt indhold er især:
Indhold, der krænker tredjeparts rettigheder, er racistisk, fremmedhadsk, opråber til vold, er inciterende, pornografisk, fornærmende og umoralsk, indhold, der kan få andre til at udføre strafbare eller umoralske handlinger, indhold, der skader eller truer børns eller unges udvikling eller opdragelse, fornærmelser, trusler, mistillid, bagtalelse, løgne, falske oplysninger om andre brugere eller udbydere, indhold, der udgør en sikkerhedsrisiko, som f.eks. viruser, indhold af kædebreve, uopfordrede massemails, spam, lodtrækninger, gratis kampagner eller anmodninger om at deltage i sådanne, kopieret indhold eller indhold, hvor brugeren selv ikke har nogen rettigheder eller krænker tredjeparters rettigheder, links til websteder, der krænker gældende lovgivning, med f.eks indhold, der er skadeligt for mindreårige eller på anden måde uacceptabelt, private oplysninger såsom telefonnummer, e-mailadresse, links osv. uden for profilen, uautoriseret reklame på egne vegne, der går ud over præsentationen af profilen. Annoncering på CARADO-internetportalen er kun tilladt for kommercielle udbydere i henhold til særskilte regler.

8.1.3 Vi forbeholder os retten til at vægte brugerindhold og kontrollere visningen af indhold i overensstemmelse hermed. Således inkluderer vægtningen blandt andet kvaliteten og fuldstændigheden af indhold og brugerbedømmelser.

8.1.4 Du har intet juridisk krav på at offentliggøre indhold.

8.1.5 Der gælder følgende regler for bedømmelser og kommentarer:
 
Alle bedømmelser og kommentarer skal være i reel relation til det vurderede emne og være sande.
Alle bedømmelser og kommentarer skal være faktuelle og nøjagtige.
Negative bedømmelser og kommentarer er tilladt, men skal være faktuelt underbygget.
Udbydere og virksomheder må ikke bedømme sig selv / kommentere sig selv eller tilskynde andre til at skrive en bedømmelse eller en kommentar. Udbydere og virksomheder må kun præsentere sig i overensstemmelse med brugsvilkårene. 
Også i bedømmelser og kommentarer er reklame i åben og skjult form ikke tilladt.
Oplysninger, der ikke er baseret på din egen oplevelse, erfaring og ubekræftede erklæringer fra tredjeparter, er ikke tilladt.
Vi er ikke forpligtet til at tjekke brugernes bidrag for deres nøjagtighed, fuldstændighed og lovlighed.
Du holdes dog ansvarlig, hvis de artikler, du sender og offentliggør, overtræder lovbestemmelser, tredjeparters rettigheder, officielle forbud eller anstændighed.
Hvis du overtræder disse brugsvilkår, skal du godtgøre os for eventuelle skader, herunder omkostningerne for den juridiske repræsentation og erstatning til tredjeparter.

8.2 Tildeling af brugsrettigheder

Såfremt det er en tilgængelig funktionalitet på portalen, kan du, med forbehold for følgende bestemmelser, offentliggøre indhold på portalen og gøre dem tilgængelige for tredjeparter.

8.2.1 For ophavsretligt beskyttet eller på anden måde lovligt beskyttet indhold, især tekster, bedømmelser, kommentarer, meddelelser, filer, billeder, videoer, ture, geometrier, som du opretter, lægger ind eller offentliggør på CARADO, giver du os den gratis, ubegrænsede, overførbare, ikke eksklusive ret til at offentliggøre indholdet på CARADO-internetportalen og gøre det tilgængeligt til brug. Brugsretten inkluderer også offentliggørelse og brug andetsteds og uden for portalen, blandt andet URL'er, i andre medieformer, såsom RSS-feeds, mobil-, tv-, print- og søgemaskineindlæg.

8.2.2 Du giver os også retten til at redigere, oversætte, supplere og forkorte indholdet, mens du bevarer de moralske rettigheder, samt tillade revision eller supplering af indholdet til andre brugere i overensstemmelse med disse brugsvilkår.

8.2.3 Vores ret til at bruge indholdet slutter på det tidspunkt, du fjerner indholdet fra portalen, bortset fra anvendelser, der blev påbegyndt før fjernelsen af indholdet, såsom brug i trykte værker eller steder, som vi ikke har direkte adgang til f.eks. links til tredjeparter, eller hvis en anden bruger allerede har gemt eller offentliggjort dit indhold i eller uden for portalen. Arkivering og lagring af sikkerhedskopier er også tilladt efter fjernelse af indholdet af brugeren.

8.2.4 Indhold, der er revideret eller suppleret af os eller af andre brugere i henhold til wiki-princippet, eller kommentarer, evalueringer samt diskussionsbidrag og supplerende indhold til andre bidrag, kan ikke slettes længere.

8.2.5 Når du offentliggører dit indhold, forsikrer du os om, at den eneste ejer af alle rettigheder eller på anden måde er autoriseret (f.eks. har tilladelse hertil fra indehaveren af ophavsretten) til at lægge indholdet ind på portalen og giver os ret til at bruge og udnytte dette indhold i overensstemmelse med disse brugsvilkår (se punkt 8.2.1 til 8.2.4).
Du er fuldt ud ansvarlig for det indhold, du lægger ind. Vi tjekker ikke indholdet for dets fuldstændighed, nøjagtighed, lovlighed, aktualitet, kvalitet og egnethed til et bestemt formål.
Du fristiller os fra berettigede krav fra tredjeparter, der fremføres mod os eller vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenter som følge af den ubeføjede brug af indholdet. Du påtager dig også omkostningerne forårsaget af offentliggørelsen af dit ulovlige indhold, der opstår for os og vores juridiske repræsentanter og stedfortrædende agenter til retsligt og udenretsligt juridisk forsvar.

8.2.6 Vi forbeholder os retten til at afvise indlæg af indhold og/eller redigere, suspendere eller fjerne indhold, der allerede er blevet lagt ind (inklusive private beskeder) uden varsel, hvis indhold som du selv har skrevet eller lagt ind udgør en overtrædelse af disse brugsvilkår (især punkt 8) eller har konkrete indikationer på, at der vil forekomme en alvorlig overtrædelse. Vi tager dog hensyn til dine legitime interesser og vælger de mildeste midler til at afværge lovovertrædelsen.

8.3 Blokering af adgang eller brugerprofiler

8.3.1 Vi forbeholder os retten til at suspendere din adgang til CARADO-internetportalen midlertidigt eller permanent, hvis der er specifikke indikationer på, at du har overtrådt disse brugsvilkår og/eller den gældende lovgivning, eller hvis vi har nogen anden legitim interesse i at blokere adgangen. Når vi træffer beslutningen om en blokering, tager vi behørigt hensyn til dine legitime interesser.

8.3.2 I tilfælde af en midlertidig eller permanent blokering blokerer vi din adgang til CARADO-internetportalen og giver dig besked herom på den e-mailadresse, som du aktuelt er registreret med.

8.3.3 I tilfælde af en midlertidig blokering, vil vi genaktivere din adgang ved udgangen af blokeringsperioden og underrette dig herom via e-mail. En permanent adgangsblokering kan ikke genoprettes. Permanent blokerede personer er permanent udelukket fra at deltage i portalen og må ikke registrere sig på CARADO-internetportalen igen.

9. Erstatningsansvar

Ved brud på forpligtelser eller skader hæfter vi kun for forsætlige handlinger eller grove uagtsomme fejl, som vi selv er ansvarlige for. Skadeskrav, som følge af skade på liv, førlighed og helbred påvirkes ikke heraf. Ligeledes forbliver det lovpligtige erstatningsansvar ikke påvirket af rettigheder eller forpligtelser, der er væsentlige for kontraktens formål. Væsentlige er alle forpligtelser, brugen af CARADO-internetportalen og CARADO-kundekortet vedrørende erstatningskrav på grund af overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser men er dog begrænset til den kontraktmæssigt typiske, forudsigelige skade.
Erstatningskrav mod os forældes inden for et år efter d. 31.12. det år, hvor kravet opstod. For ethvert erstatningskrav for skader på liv, førlighed eller helbred eller frihed, for krav i henhold til produktansvarsloven, i tilfælde af grov uagtsomt pligtbrud eller strafbar overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, gælder de lovbestemte forældelsesfrister.

10. Afsluttende bestemmelser

10.1 Ændringer og tilføjelser til disse brugsvilkår foretages udelukkende af vores administrerende direktører eller hertil beføjede repræsentanter, der er registreret i det kommercielle register som beføjede repræsentanter (ledelse). Verbale aftaler og erklæringer fra andre personer, som ikke er befuldmægtiget hertil af ledelsen, er kun effektive, hvis de er bekræftet skriftligt af ledelsen.

10.2 Disse brugsvilkår og alle CARADO-tjenester er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN's salgskonvention (Convention of Contracts für the International Sales of Goods, CISG). 

Dato: 01.08.2019

FIND FORHANDLER

BOOK
ET MØDE
BESØG DIN FORHANDLER
FOR RÅD OG VEJLEDNING

Aftal en tid hos
din Carado-forhandler.

Aftal et møde nu
Katalog
download
Download
oplysninger

Få hurtigt og nemt alt at vide
om vores autocampere.

Infomaterialer
Carado
verden
Fra cykelstativ
til dyne

Opgrader din autocamper
med praktisk tilbehør.

Find tilbehør

Ich bin ein Tooltip.