Gebruiksvoorwaarden van CARADO

1. Aanbieder van CARADO

Welkom bij MyCarado, een verzameling diensten omtrent uw voertuig en informatie over mobiel reizen.
Aanbieder van MyCarado zijn wij, Carado GmbH, Ölmühlestraße 6, 88299 Leutkirch, Duitsland (zie ook ons impressum)

2. Reikwijdte van deze gebruiksvoorwaarden

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor alle MyCarado-diensten van Carado GmbH (hierna ‘wij’ genoemd) voor onze gebruikers (hierna ‘u’ genoemd), en wel de terbeschikkingstelling van de website carado.com (zie hieronder punt 7 en 8).

2.2 Via het internetportaal MyCarado kunt u ook gebruikmaken van het aanbod van andere aanbieders, bijvoorbeeld op het gebied van reizen, het kopen van goederen of het gebruikmaken van online diensten van de samenwerkingspartners van Carado. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de diensten van andere aanbieders. Hiervoor gelden uitsluitend de afspraken en voorwaarden die u met de andere aanbieder in kwestie heeft gesloten. Hetzelfde geldt als u via onze Carado-website diensten van andere internetservices gebruikt, in het bijzonder de interactieve kaarten van Google Maps API. Hiervoor gelden uitsluitend de gebruiksvoorwaarden van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html. Meer informatie vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van google.nl: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede wettelijke bepalingen t.a.v. gegevensbescherming op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

3. Afsluiting van een contract

3.1 Door zich gratis te registreren op het internetportaal MyCarado sluit u met ons een contract af aangaande het gebruik van de hiermee verbonden prestaties (zie punt 7 en 8 voor meer details).

3.2 Op basis van het gebruik van ons internetportaal MyCarado kunt u tegenover ons geen claims laten gelden. Wij behouden ons het recht voor om registraties voor het internetportaal MyCarado en aanvragen van de Carado-klantenkaart zonder opgave van redenen te weigeren.

3.3 Om gebruik te kunnen maken van onze diensten als geregistreerd gebruiker van het internetportaal MyCarado moet u meerderjarig en volledig handelingsbekwaam zijn. Het is minderjarige personen niet toegestaan om zich voor MyCarado te registreren.

3.4 Bij uw registratie voor het MyCarado-portaal moeten uw gegevens volledig en waarheidsgetrouw zijn.

4. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en met onmiddellijke ingang – dus ook tijdens de lopende contractuele relatie – te wijzigen. Wij zullen u in het geval van dergelijke wijzigingen minstens 30 kalenderdagen voor de inwerkingtreding op de hoogte brengen. We versturen deze informatie naar het e-mailadres waarmee u op dat moment in het MyCarado-portaal bent geregistreerd. Als u niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving bezwaar aantekent en ook na afloop van de termijn voor het maken van bezwaar de diensten van Carado verder gebruikt, gelden de veranderingen vanaf het verstrijken van de termijn als van kracht. In het geval van bezwaar wordt de overeenkomst in eerste instantie voortgezet conform de dan geldende voorwaarden; u dient dan wel rekening te houden met een opzegging van onze zijde binnen de gestelde termijn (zie punt 6). In de kennisgeving over de wijziging zullen we u informeren over uw recht om bezwaar te maken en de daaraan gekoppelde gevolgen.

5. Gegevensbescherming, actualiteit van gegevens, beveiliging en verantwoordelijkheid voor uw toegangsgegevens

5.1 In het kader van ons streven naar kwaliteit verbinden wij ons ertoe, op een verantwoordelijke manier met uw persoonsgegevens om te gaan. De persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt, verwerken wij daarom uitsluitend in overeenstemming met de privacyverklaring van Carado.

5.2.1 Wanneer u zich op het MyCarado-portaal registreert, wordt u verzocht om een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Met deze gegevens kunt u zich na activatie op het portaal inloggen. U bent ervoor verantwoordelijk om na te gaan dat uw gebruikersnaam geen rechten van derden, en in het bijzonder geen rechten op handelsnamen of merken, schendt en geen inbreuk maakt op de goede zeden.

5.2.2 U dient uw inloggegevens, met inbegrip van uw wachtwoord, geheim te houden en te beschermen tegen gebruik door onbevoegden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw toegang tot het portaal en het gebruik van de op het portaal ter beschikking staande diensten uitsluitend door u resp. door de door u gevolmachtigde personen plaatsvindt. Als u vreest dat onbevoegden uw inloggegevens in hun bezit hebben gekregen of zullen krijgen, dient u ons hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen.
Conform de wettelijke bepalingen bent u aansprakelijk voor ieder gebruik en/of overige activiteit die met uw inloggegevens wordt uitgevoerd.

5.3 U bent verplicht om uw gegevens (met inbegrip van uw contactgegevens en uw geregistreerde e-mailadres) up-to-date te houden. In het geval van wijzigingen van de geregistreerde gegevens dient u zelf onmiddellijk de nodige updates en correcties in het portaal uit te voeren. Mocht dit niet lukken, deelt u ons dan uw veranderde gegevens direct mee per e-mail of fax.

6. Looptijd van de overeenkomst en opzegging

6.1 Uw contractuele relatie met ons over het gebruik van de Carado-prestaties geldt voor onbepaalde duur. We bewaren uw profielgegevens om u inhoud in lijn met uw interesses te kunnen aanbieden.

6.2 U kunt uw contract met ons over het gebruik van de Carado-diensten te allen tijde zonder opgaaf van redenen opzeggen, en wel per e-mail aan info@Carado.com.

6.3 Het recht op onmiddellijke opzegging om zwaarwegende redenen blijft onverlet. Wij zijn met name gerechtigd tot onmiddellijke opzegging als u bij uw registratie verkeerde gegevens verstrekt of op andere wijze ernstig inbreuk heeft gemaakt op deze gebruiksvoorwaarden.

6.4 Met het beëindigen van de overeenkomst mag u het portaal met uw gebruikersprofiel niet langer gebruiken. We behouden ons het recht voor om uw gebruikersnaam inclusief gebruikersprofiel en wachtwoord te blokkeren. Bij beëindiging worden uw persoonsgegevens gewist, met uitzondering van informatie die nodig is voor rechtshandelingen die voor de beëindiging reeds lopende waren, bijv. de naam van de auteur voor de publicatie van een route.

6.5 Als uw gebruikersprofiel zich langer dan een jaar niet op het internetportaal van Carado heeft aangemeld, behouden wij ons het recht voor om uw profiel te verwijderen. In dat geval informeren wij u voor we uw profiel verwijderen via het e-mailadres waarmee u op dat moment in het MyCarado-portaal bent geregistreerd. U kunt binnen 4 weken na ontvangst van deze e-mail bezwaar maken. Indien u dat niet doet, wordt uw gebruikersprofiel verwijderd.

7. Gebruik van het internetportaal van Carado

7.1 Aanbod en beschikbaarheid van de diensten

7.1.1 Op het Carado-internetportaal stellen wij u verschillende informatieve en overige diensten ter beschikking. Het gebruik hiervan is beperkt in de tijd. Dergelijke diensten zijn bijv. het ter beschikking stellen van gegevens, bijdragen, afbeeldingen en geluidsfragmenten, informatie en overige content (hierna samenvattend ‘content’ genoemd). Verder is er de mogelijkheid om individuele gebruikersprofielen te creëren en met andere gebruikers contact te leggen. De inhoud en de omvang van deze diensten zijn gebaseerd op de functionaliteiten die op dat moment op het Carado-internetportaal beschikbaar zijn.

7.1.2 Wij stellen u onze diensten op het Carado-internetportaal ter beschikking in de mate van onze technische en operationele mogelijkheden. We doen ons best om een zo mogelijk ononderbroken gebruik van onze diensten aan te bieden, maar kunnen onderbrekingen of tijdelijke beperkingen niet uitsluiten. Dat kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan technische storingen (zoals een onderbreking van de stroomvoorziening), fouten in de hard- of software, technische problemen in de gegevensleidingen, defecte systemen of onderhoudswerkzaamheden.

7.2 Wijzigingen in de diensten

We zijn te allen tijde gerechtigd om de diensten op het Carado-internetportaal te wijzigen of stop te zetten. Daarenboven behouden we ons het recht voor om nieuwe diensten, al dan niet tegen betaling, beschikbaar te maken. We zullen daarbij telkens rekening houden met uw rechtmatige belangen.

7.3 Bescherming van de content, verantwoordelijkheid voor de content van derden

7.3.1 De content op het internetportaal van Carado is beschermd door het auteursrecht of door andere beschermende rechten en is telkens ons eigendom of het eigendom van de andere gebruikers of andere derden die de desbetreffende content ter beschikking gesteld hebben. De samenstelling van de content als zodanig is beschermd als database of gegevenssysteem conform §§ 4 lid (2), 87a lid (1) van de Duitse wet op het auteursrecht. U mag de content alleen gebruiken in het kader van de onderhavige gebruiksvoorwaarden en volgens het op het portaal beschreven kader.

7.3.2 Carado is een geregistreerd merk. Behoudens onze voorafgaande toestemming mag het noch als geheel, noch deels, worden gekopieerd, nagemaakt of gebruikt in de vorm van het begrip op zich, het logo, een afbeelding of de services of op een manier die verwarring in de hand werkt.
Beschermde merken en namen, afbeeldingen en teksten worden op de website doorgaans niet als zodanig aangeduid. Het feit dat dit niet zo is aangeduid, betekent echter niet dat het hierbij gaat om een conform het merken- of auteursrecht vrij te gebruiken naam, afbeelding, videoclip of tekst.

7.3.3 De content op het internetportaal van Carado komt deels van ons en deels van andere gebruikers of overige derden, zoals bijvoorbeeld leden van de community, klanten, gemeentes, reclame- en samenwerkingspartners. De content van andere gebruikers en overige derden wordt hierna samenvattend ‘externe content’ genoemd. De verantwoordelijkheid voor externe content ligt uitsluitend bij de gebruiker, auteur of partner die de content heeft aangemaakt en gepubliceerd. Wij voeren bij content van derden geen controle uit op de volledigheid, juistheid en rechtmatigheid en zijn dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid, rechtmatigheid en actualiteit van de externe content. Dit geldt ook wat betreft de kwaliteit van externe content en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel en ook, voor zover het over externe content op verlinkte externe websites gaat. Als wij kennisnemen van externe content die niet voldoet aan de gebruiksvoorwaarden of onwettig is, behouden wij ons alle juridische maatregelen tegen die derden voor. U kunt echter geen claims tegenover ons laten gelden die ons verplichten om tegen die derden op te treden. Hetzelfde geldt voor profielen die andere gebruikers in het Carado-internetportaal hebben aangemaakt. Wij garanderen niet dat achter ieder profiel telkens de persoon schuilt waarvoor de eigenaar van het profiel in kwestie zich uitgeeft.

7.3.4 Uiteraard mag het internetplatform van Carado in redactionele teksten worden vermeld. Indien echter screenshots en stukken tekst als beeld- of tekstmateriaal gebruikt worden, moeten deze overeenkomstig worden gekenmerkt. Grafische veranderingen zijn niet toegestaan. Voor publicaties stellen wij graag passend materiaal ter beschikking. De ter beschikking gestelde content en documenten mogen alleen voor informatiedoelen en niet commercieel worden gebruikt. Elke kopie (ook een uittreksel uit een tekst) moet een aanduiding van het auteursrecht bevatten.

7.4 Uw gebruik van het internetportaal van Carado

7.4.1 Na uw registratie voor het Carado-internetportaal kunt u de diensten en content op het portaal conform de onderhavige gebruiksvoorwaarden gebruiken. Uw gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Verdere gebruiksrechten, zoals met betrekking tot de content van het portaal, staan u niet toe.

7.4.2 Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de juiste technische functionaliteiten beschikt om onze diensten te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld de geschikte hard- en software (in het bijzonder uw browser).

7.4.3 Het gebruik van het internetportaal van Carado is enkel toegestaan voor de volgende private, commerciële of gemeentelijke doeleinden: Het plaatsen van persoonlijke content conform deze gebruiksvoorwaarden en gebruik van de Carado-diensten voor privéwebsites. Het plaatsen van content conform deze gebruiksvoorwaarden zoals routes, beoordelingen, commentaren, afbeeldingen, tips en het gebruik van de Carado-diensten voor het weergeven van Carado-content op commerciële websites, zoals bijvoorbeeld aanbieders van campings en andere handelaars of op gemeentelijke, publiekrechtelijke of openbare websites, bijvoorbeeld van toeristische verenigingen. Voor een commercieel gebruik dat het pure gebruik van de Carado-diensten te boven gaat, bijvoorbeeld voor het plaatsen van reclame, aanbiedingen, aankondigingen alsmede andere commerciële of gemeentelijke content gelden afzonderlijke contractvoorwaarden. In dit geval is een aparte regeling met ons nodig.

7.5 Uw eigen verantwoordelijkheid bij het gebruik van content van Carado

7.5.1 We streven ernaar onze diensten steeds actueel en inhoudelijk juist en volledig aan te bieden. Toch zijn fouten niet volledig uit te sluiten. Als u routes volgt van Carado gebeurt dat op eigen risico. Voor de juistheid van de route-informatie, beschrijvingen, kaarten, gps-tracks, navigatie, informatie over het weer, informatie over objectieve gevaren, zoals bijvoorbeeld het potentiële risico op lawines etc. zijn wij niet verantwoordelijk.

7.5.2 Iedereen die buiten onderweg is, wordt geconfronteerd met bepaalde gevaren en is er zelf verantwoordelijk voor om deze correct in te schatten. Men moet met name zijn persoonlijke capaciteiten goed kunnen inschatten, verantwoordelijkheid nemen voor oriëntatie en navigatie, rekening houden met de plaatselijke voorschriften, verbodsbepalingen, beperkingen in de tijd, natuurbescherming en wettelijke bepalingen, informeren naar objectieve gevaren en deze zelf beoordelen, bijv. lawinegevaar, zelf informatie controleren over bijv. openingstijden van faciliteiten, toegankelijkheid, actuele situatie, zelf informeren naar de omstandigheden ter plaatse, bijv. weer, sneeuw.

8. Het plaatsen van eigen content op het internetportaal van Carado

8.1 Content van gebruikers

8.1.1 Als gebruiker kunt u de volgende content plaatsen: 
Gebruikers stellen hun eigen profielgegevens in.
Gebruikers melden fouten.

8.1.2 Content die niet is toegestaan is met name:
Content die inbreuk maakt op de rechten van derden, content die racistisch is, oproept tot vreemdelingenhaat, geweld verheerlijkt, opruiend, pornografisch, beledigend is of inbreuk maakt op de goede zeden, content die andere mensen tot strafbare of onethische handelingen zou kunnen motiveren, content die kinderen of jongeren in hun ontwikkeling of opvoeding ongunstig beïnvloedt of in gevaar brengt of die inbreuk maakt op de menselijke waardigheid, beledigingen, bedreigingen, beledigende kritiek, roddels, leugens, verkeerde informatie over andere gebruikers of aanbieders, content die een veiligheidsrisico vormt, zoals bijvoorbeeld virussen, content die bestaat uit kettingbrieven, ongevraagde massazendingen, spam, winstspelletjes en gratis acties of tot deelname daaraan probeert over te halen, gekopieerde content resp. content waarvan de gebruiker zelf niet de rechten heeft of die inbreuk maakt op rechten van derden, links naar websites die inbreuk maken op geldend recht, met bijvoorbeeld content die schadelijk is voor minderjarigen of op andere wijze ontoelaatbaar is, privégegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres, links enz. buiten het profiel om, verboden reclame ten eigen bate die verder gaat dan het weergeven van het profiel. Reclame is op het internetportaal van Carado alleen toegestaan voor commerciële aanbieders, conform afzonderlijke bepalingen.

8.1.3 Wij behouden ons het recht voor om de content van gebruikers te beoordelen en het al dan niet weergeven van die content daarop te baseren. Wij kijken hierbij onder andere naar de kwaliteit en de volledigheid van de content en de gebruikersbeoordelingen.

8.1.4 U heeft geen wettelijk recht op publicatie van bepaalde content.

8.1.5 Voor beoordelingen en commentaren gelden de volgende regels:
 
Alle beoordelingen en commentaren moeten een reëel beeld van het beoordeelde object geven en overeenkomen met de waarheid.
Alle beoordelingen en commentaren moeten objectief en accuraat zijn.
Negatieve beoordelingen en commentaren zijn toegestaan, maar moeten neutraal zijn gemotiveerd.
Aanbieders en bedrijven mogen zich niet zelf beoordelen/becommentariëren of anderen daarom verzoeken. Aanbieders en bedrijven mogen zichzelf conform de gebruiksvoorwaarden enkel voorstellen. 
Ook in beoordelingen en commentaren is open of verborgen reclame niet toegestaan.
Informatie die niet op de eigen ervaring berust, mededelingen van horen zeggen en onbevestigde uitspraken van derden zijn niet toegestaan.
We zijn niet verplicht om de bijdragen van gebruikers te controleren op juistheid, volledigheid of rechtmatigheid.
U bent er echter aansprakelijk voor als de door u geplaatste en gepubliceerde bijdragen inbreuk maken op wettelijk voorschriften, rechten van derden, een officieel verbod of de goede zeden.
Als u opzettelijk deze gebruiksvoorwaarden schendt, dient u alle kosten die wij hierdoor oplopen te vergoeden, inclusief de gerechtskosten en kosten om ons tegen claims van derden te vrijwaren.

8.2 Toekennen van gebruiksrechten

Voor zover dit functioneel op het platform mogelijk is, mag u, mits u rekening houdt met de onderstaande bepalingen, content op het portaal plaatsen en dus voor derden beschikbaar maken.

8.2.1 Voor de auteursrechtelijke of op andere wijze juridisch beschermde content, met name teksten, beoordelingen, commentaren, meldingen, bestanden, afbeeldingen, video’s of routes die u op Carado aanmaakt, plaatst of publiceert, geeft u ons kosteloos het tijdelijk en ruimtelijk onbeperkte, overdraagbare, niet-exclusieve recht om de content naar eigen inzicht op het Carado-internetportaal te publiceren en voor gebruik ter beschikking te stellen. Het gebruiksrecht omvat ook de publicatie en het gebruik op andere plaatsen en buiten het portaal, o.a. URL’s, in andere mediavormen zoals bijvoorbeeld RSS-feeds, mobiele telefonie, televisie, geprinte publicaties en zoekopdrachten in zoekmachines.

8.2.2 Verder geeft u ons het recht om die content redactioneel te bewerken, te vertalen, aan te vullen en in te korten alsmede eventueel het aanpassen resp. aanvullen van de content van andere gebruikers conform deze gebruiksvoorwaarden toe te staan, waarbij rekening wordt gehouden met de morele rechten van de auteur.

8.2.3 Ons recht om de content te gebruiken, eindigt op het moment waarop u die content uit het portaal verwijdert, uitgezonderd als dat gebruik al was begonnen voor de verwijdering, bijvoorbeeld als de content werd gepubliceerd in een gedrukt boek of op plaatsen waar wij geen directe toegang toe hebben, bijvoorbeeld links naar andere websites, of als een andere gebruiker uw content al binnen of buiten het portaal heeft opgeslagen of gepubliceerd. Ook het archiveren en het opslaan van back-ups blijft na het verwijderen van content door de gebruiker toegestaan.

8.2.4 Content, die door ons of conform het Wikipedia-principe door andere gebruikers is bewerkt of aangevuld, of commentaren, beoordelingen, discussiebijdragen en aanvullende content bij andere bijdragen, kan niet meer worden verwijderd.

8.2.5 Met de publicatie van uw content verzekert u ons dat u de enige eigenaar bent van alle daarmee verbonden rechten of die rechten op andere wijze hebt verworven (bijvoorbeeld door geldige toestemming van de eigenaar van de rechten) om de content op het portaal te plaatsen en ons de gebruiks- en exploitatierechten te geven conform deze gebruiksvoorwaarden (zie hierboven punt 8.2.1 t.e.m. 8.2.4).
U bent verantwoordelijk voor de door u geplaatste content. Wij voeren geen controle uit van de content op volledigheid, juistheid, rechtmatigheid, actualiteit, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.
U vrijwaart ons van gerechtigde claims die derden tegenover ons of onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten laten gelden op grond van onrechtmatig gebruik van content. U staat ook in voor de door uw publicatie van de onrechtmatige content veroorzaakte kosten, die wij en onze wettelijke vertegenwoordigers en agenten oplopen in gerechtelijke en buitengerechtelijke juridische procedures.

8.2.6 Wij behouden ons het recht voor om het plaatsen van content te weigeren en/of al geplaatste content (met inbegrip van privéberichten) zonder voorafgaande aankondiging te bewerken, te blokkeren of te verwijderen, voor zover het plaatsen van de content door u of die geplaatste content zelfs heeft geleid tot een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden (met name punt 8) of er concrete aanknopingspunten voor zijn dat het tot een ernstige overtreding zou kunnen leiden. Wij zullen daarbij echter rekening houden met uw rechtmatige belangen en het minst ingrijpende middel kiezen om de overtreding tegen te gaan.

8.3 Het blokkeren van toegang resp. gebruikersprofielen

8.3.1 We behouden ons het recht voor om uw toegang tot het internetportaal van Carado tijdelijk of permanent te blokkeren, als er concrete aanwijzingen zijn dat u deze gebruiksvoorwaarden en/of het geldend recht schendt of heeft geschonden, of als wij een ander rechtmatig belang bij het blokkeren hebben. Als wij beslissen om uw toegang te blokkeren, zullen we rekening houden met uw rechtmatige belangen.

8.3.2 In het geval van een tijdelijke resp. permanente blokkering blokkeren wij uw toegang tot het internetportaal van Carado en informeren wij u hierover op het e-mailadres waarmee u zich heeft geregistreerd.

8.3.3 In het geval van een tijdelijke blokkering reactiveren wij uw toegang opnieuw na afloop van de blokkering. U wordt hierover per e-mail op de hoogte gebracht. Een permanente blokkering kan niet hersteld worden. Tegenover permanent geblokkeerde personen wordt de deelname aan het portaal blijvend ontzegd. Deze personen mogen zich ook niet opnieuw op het portaal registreren.

9. Aansprakelijkheid

Voor plichtverzaking of schade zijn wij alleen aansprakelijk in het geval van door ons te verantwoorden opzettelijk gedrag of grove nalatigheid. Schadeclaims op basis van inbreuk op leven, lichaam en gezondheid blijven hierdoor onverlet. Ook blijft de wettelijke aansprakelijkheid bij voor het doel van de overeenkomst wezenlijke rechten of plichten onverminderd van kracht. Wezenlijk zijn alle plichten die de terbeschikkingstelling van het internetportaal van Carado en de Carado-klantenkaart betreffen. Schadeclaims ten gevolge van een schending van wezenlijke contractverplichtingen zijn echter beperkt tot de voor de overeenkomst typische en te voorziene schade.
Schadeclaims tegenover ons verjaren binnen een jaar na 31 december van het jaar waarin de claim werd ingediend. Voor eventuele schadeclaims wegens inbreuk op leven, lichaam of gezondheid of vrijheid, bij claims conform de Duitse wet op productaansprakelijkheid, bij grove nalatigheid of opzettelijke schending van wezenlijke contractplichten, gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

10. Slotbepalingen

10.1 Wijzigingen van en aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onze in het handelsregister geregistreerde directeurs of procuratiehouders (directie). Mondelinge afspraken en verklaringen van andere personen die hiervoor van de directie geen volmacht hebben gekregen, zijn enkel geldig als ze door de directie schriftelijk zijn bevestigd.

10.2 Deze gebruiksvoorwaarden en alle prestaties van Carado zijn onderworpen aan het recht van de bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van het VN-kooprecht (Convention of Contracts for the International Sales of Goods, CISG). 

Meest recente update: 01.08.2019

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden voor zakenpartners van Carado GmbH (Algemene Voorwaarden Zakenpartners)

Meer informatie over de algemene handels- en leveringsvoorwaarden voor zakelijke partners van Carado GmbH vindt u hier:

Dealer zoeken

Proefrit
Carado
Instappen en de
vakantielucht opsnuiven.

Maak een afspraak met
uw Carado-dealer.

Afspraak maken
Catalogus
downloaden
Eenvoudig
downloaden

Snel en comfortabel alle informatie
over onze campers.

Brochure downloaden
Carado
wereld
Van fietsendrager tot
en met beddengoed.

Maak uw camper nog
comfortabeler met handige accessoires.

Accessoires vinden

Ich bin ein Tooltip.