CARADO användarvillkor

1. Leverantör av CARADO

Välkommen till Mein Carado, en tjänst för allt som har med ditt fordon att göra och för fritidstips om mobilt resande.
Mein Carados operatör är vi, Carado GmbH, Ölmühlestraße 6, 88299 Leutkirch, Tyskland (se även vårt impressum)

2. Användarvillkorens giltighetsområdet

2.1 Dessa användarvillkor gäller alla Mein Carado-tjänster som Carado GmbH (nedan kallat ”vi”) tillhandahåller för våra användare (nedan kallade: ”du”), närmare bestämt tillhandahållandet av internetportalen carado.com (se nedan under punkt 7 och 8).

2.2 Via internetportalen Mein Carado kan du också använda tjänster som erbjuds av andra leverantörer, t.ex. av resor, varor eller onlinetjänster från Carados samarbetspartner. Vi ansvarar inte för andra leverantörers tjänster; i sådana fall gäller uteslutande de avtal och villkor som du avtalat med ifrågavarande leverantör. Samma sak gäller även när du via vår internetportal Carado använder tjänster från andra internettjänster, särskilt den interaktiva kartan Google Maps API. För detta gäller uteslutande användarvillkoren från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. Utförlig information hittar du på Googles sidor om sekretess på google.se: transparens och valmöjligheter och dataskyddsbestämmelser på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

3. Ingående av avtal

3.1 I och med den kostnadsfria registreringen på internetportalen Mein Carado ingår du ett avtal med oss om användandet av våra tjänster som ingår där (mer information nedan under punkt 7 och 8).

3.2 Du kan inte rikta något juridiskt anspråk på användandet av vår internetportal Mein Carado mot oss. Vi förbehåller oss rätten att utan att ange några särskilda skäl uppge avslå ansökningar om registrering på internetportalen CARADO och ansökningar om ett CARADO-kundkort.

3.3 För att kunna använda våra tjänster som registrerad användare på internetportalen CARADO måste du vara myndig. Minderåriga personer får inte registrera sig på portalen Mein Carado.

3.4 Uppgifterna du anger vid registreringen på portalen Mein Carado måste vara fullständiga och sanningsenliga.

4. Ändring av användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra användarvillkoren, med verkan även inom befintliga avtal. Vi informerar dig om sådana förändringar minst 30 kalenderdagen innan de träder i kraft. Vi skickar denna information till e-postadressen som du för närvarande har registrerat på internetportalen CARADO. Om du inte gör någon invändning inom 30 dagar från det att meddelandet skickades och om du fortsätter att använda CARADO-tjänsterna även efter det att fristen för invändningen gått ut, så börja ändringarna gälla när invändningsfristen gått ut. Om du gör en invändning fortsätter avtalet att gälla tills vidare med de dittillsvarande villkoren; du måste du räkna med att vi säger upp avtalet med dig under beaktande av avtalets uppsägningstid (se punkt 6 nedan). I ändringsmeddelandet informerar vi dig om din rätt att göra invändningar och om de följder det leder till.

5. Dataskydd, uppgifternas aktualitet, säkerhet och ansvar för dina inloggningsuppgifter

5.1 Vi ser det som en del av vårt anspråk på att hålla hög kvalitet att vi hanterar dina personuppgifter ansvarsfullt. Dina personuppgifter som du anförtror oss behandlar vi därför uteslutande i enlighet med vår CARADO-sekretesspolicy.

5.2.1 När du registrerar dig på internetportalen CARADO ombeds du skapa ett användarnamn och ett lösenord. Med dessa uppgifter kan du sedan när din åtkomst aktiverats logga in på vår portal. Du är själv ansvarig för att ditt användarnamn inte bryter mot tredje parts rättigheter, särskilt inte med avseende på rätt till namn- och varumärkesrättigheter och att det inte väcker anstöt.

5.2.2 Du måste hålla inloggningsuppgifterna inklusive lösenordet hemliga och se till att obehöriga tredje parter inte får tillgång till dem. Du ansvarar själv för att se till att endast du eller personer som fått fullmakt av dig kan använda din åtkomst till portalen och tjänsterna som erbjuds på portalen. Om du har anledning att anta att obehöriga tredje parter fått tillgång eller kommer att få tillgång till dina inloggningsuppgifter måste du genast informera oss om detta.
Du ansvarar själv för varje nyttjande och varje annan aktivitet som utförs med dina inloggningsuppgifter, enligt bestämmelserna i lagen.

5.3 Du är skyldig att se till att dina uppgifter är aktuella (inklusive dina kontaktuppgifter och din registrerade e-postadress). Om de de angivna uppgifterna ändras måste ändringarna omedelbart införas på portalen i dina personliga inställningar. Om du inte lyckas göra detta, ber vi dig att omedelbart meddela oss om vilka uppgifter som ändrats via mejl eller fax.

6. Avtalets löptid och uppsägning

6.1 Ditt avtal med oss om användandet av CARADO-tjänsterna gäller på obestämd tid. Här lagras även de tillhörande profiluppgifterna för att kunna erbjuda dig innehåll i enlighet med de olika intressena.

6.2 Du kan när som helst utan att ange några skäl säga upp ditt avtal med oss om användandet av CARADO-tjänsterna genom att skriva ett mejl till info@Carado.com.

6.3 Rätten till uppsägning utan varsel på grund av starkt vägande skäl påverkas inte. Vi har särskilt rätt till uppsägning utan varsel om du har angivit felaktiga uppgifter under registreringen eller på annat sätt gjort dig skyldig till ett allvarligt brott mot dessa användarvillkor.

6.4 När avtalet om användningen av internetportalen CARADO upphört att gälla får du inte längre använda portalen med din användarprofil. Vi förbehåller oss rätten att spärra ditt användarnamn, din användarprofil och ditt lösenord. Personuppgifterna raderas vid en uppsägning, med undantag för information som krävs för rättshandlingar som påbörjades innan avtalet sades upp, t.ex. namnet på författaren när en reserapport ska publiceras.

6.5 Om du under ett års tid inte loggat in dig på internetportalen CARADO med din användarprofil, så förbehåller vi oss rätten att radera din användarprofil. Vi skickar i så fall information om raderingen till e-postadressen som du för närvarande har registrerat på internetportalen CARADO. Inom 4 veckor efter det att du fått vårt mejl kan du invända mot raderingen. Om ingen invändning görs, raderas din användarprofil.

7. Användning av internetportalen CARADO

7.1 Utbud och tjänsternas tillgänglighet

7.1.1 På vår internetportal CARADO ger vi dig tillgång till olika information och andra tjänster som du kan använda under en begränsad tid. Sådana tjänster är t.ex. tillhandahållande av uppgifter, inlägg, bild- och ljudfiler, informationen och annat innehåll (nedan sammanfattningsvis kallat ”innehåll”), och även möjligheten att skapa personliga användarprofiler och ta kontakt med andra användare. Våra tjänsters innehåll och omfång bestäms av de funktioner som för närvarande är tillgängliga på internetportalen CARADO.

7.1.2 Vi tillhandahåller våra tjänster på internetportalen CARADO inom ramen för våra tekniska möjligheter vid vår routers utgång där de kan hämtas av din webbläsare. Vi försöker tillhandahålla våra tjänster utan avbrott så långt det är möjligt, men avbrott och tidvisa inskränkningar kan inte uteslutas, till exempel på grund av tekniska fel (t.ex. på grund av strömavbrott), fel på hård- eller mjukvaran, tekniska problem i dataledningarna, systemkraschar eller underhållsarbeten.

7.2 Ändringar av tjänster

Vi har när som helst rätt att ändra eller avsluta tjänsterna på internetportalen CARADO. Vi förbehåller oss dessutom rätten att tillhandahålla nya tjänster gratis eller mot betalning. När vi gör detta tar vi alltid hänsyn till dina berättigade intressen.

7.3 Skydd för innehållet, ansvar för innehåll från tredje part

7.3.1 Innehållet på internetportalen CARADO är skyddat av upphovsrätten eller av andra skyddsrätter och är antingen vår egendom eller de andra användarnas eller den tredje parts egendom som ställt innehållet till förfogande. Själva sammanställningen av innehållet är skyddat som databas eller databasnätverk enligt §§ 4.2, 87a stycke 1 i upphovsrättslagen (Urheberrechtsgesetz). Du får endast använda innehållet i enlighet med dessa användarvillkor och inom den ram som anges på portalen.

7.3.2 Carado är ett registrerat varumärke som inte får kopieras, imiteras eller användas med avseende på begrepp, logotyp, grafik eller tjänsteutbud, vare sig helt eller delvis, utan att vi givit vårt skriftliga godkännande i förväg.
Skyddade varumärken och namn, bilder och texter markeras i regel inte som sådana på sidorna. Att en sådan markering fattas betyder dock inte att det rör sig om ett fritt namn, en fri bild, en fri filmsekvens eller en fri text med avseende på namn-, varumärkes- eller upphovsrätten.

7.3.3 Innehållet på internetportalen CARADO kommer delvis från oss och delvis från tredje part, som exempelvis: communitymedlemmar, kunder, kommuner, reklam- och samarbetspartner. Andra användares innehåll samt andra tredje parters innehåll kallas nedan sammanfattningsvis ”tredjepartsinnehåll”. Ansvaret för tredjepartsinnehåll ligger uteslutande hos den användare, författare eller partner som har skapat och publicerat innehållet. För tredjepartsinnehåll kontrollerar vi inte fullständigheten, riktigheten och den rättsliga statusen och tar inget som helst ansvar och kan inte hållas ansvariga för tredjepartsinnehållets fullständighet, riktighet, aktualitet och juridiska status. Det gäller även för tredjepartsinnehållets kvalitet och deras lämplighet för ett visst ändamål och det gäller även för tredjepartsinnehåll på externa webbsidor vi länkat till. När vi får vetskap om tredjepartsinnehåll som inte motsvarar användarvillkoren eller som är lagvidrigt, förbehåller vi oss rätten att vidta alla tillgängliga rättsliga åtgärder mot den tredje parten. Du kan dock inte rikta anspråk mot oss för att vidta åtgärder mot den tredje parten, och detsamma gäller för profiler som andra användare skapat i internetportalen CARADO. Vi kan inte garantera att varje profil verkligen innehas av den person som profilinnehavaren utger sig för att vara.

7.3.4 Självklart får internetportalen CARADO nämnas inom ramen för redaktionella arbeten. Men om skärmdumpar eller textutdrag används som bild- eller textcitat så måste de markeras på motsvarande sätt. Grafiska förändringar är inte tillåtna. För publiceringar tillhandahåller vi gärna motsvarande material. Det innehåll och de dokument som tillhandahålls får enbart användas för informationsändamål, men inte kommersiellt. Varje kopia (det gäller även utdrag) måste innehålla ett upphovsrättsbevis.

7.4 När du använder internetportalen CARADO

7.4.1 När du registrerat dig på internetportalen CARADO har du rätt att använda innehållet på portalen i enlighet med dessa användarvillkor. Din nyttjanderätt kan inte föras över till andra. Ytterligare nyttjänderätter som exempelvis till portalens innehåll har du inte.

7.4.2 Du ansvarar själv för att skaffa de tekniskt nödvändiga förutsättningarna för att använda våra tjänster, som exempelvis den nödvändiga hård- och mjukvaran (särskilt webbläsaren).

7.4.3 Användningen av internetportalen CARADO får endast ske i följande privata, kommersiella eller kommunala syften: Inmatning av privat innehåll enligt dessa användarvillkor och användning av CARADO-tjänster till privata webbplatser. Inmatning av innehåll i enlighet med dessa användarvillkor som reseskildringar, omdömen, kommentarer, bilder, tips, och användning av CARADO-tjänster för att visa CARADO-innehåll på kommersiella webbplatser, som exempelvis campingplatsägare och andra företagare eller på webbplatser som hör till kommuner, public service eller allmännyttiga föreningar, som turistföreningar. För kommersiellt användande utöver den rena användningen av CARADO-tjänster, t.ex. för att lägga in reklam, erbjudanden, tider eller andra kommersiella eller kommunala innehåll gäller särskilda avtalsvillkor. I sådana fall måste detta avtalas särskilt med oss.

7.5 Ditt eget ansvar när du använder CARADO-innehåll

7.5.1 Vi bemödar oss om att hålla våra tjänster aktuella och innehållsmässigt korrekta och att erbjuda dem i fullt omfång. Ändå kan fel inte uteslutas helt och hållet. Särskilt sker det på egen risk när man använder sig av reserutter/resereportage från CARADO när man är ute och kör eller vandrar. Vi tar inget ansvar för riktigheten i uppgifterna gällande reserutter och dylikt med avseende på beskrivningar, kartor, GPS-koordinater, navigering, väderleksuppgifter, uppgifter om konkreta faror som lavinfara osv.

7.5.2 Var och en som är ute och rör sig i det fria utsätter sig för vissa faror och ansvarar själv för att bedöma dessa korrekt. Man måste först och främst ha en realistisk bild av sin egen fysiska förmåga, man måste själv ansvara för att orientera sig och navigera, för att man följer lokala regler, tillträdesförbud och körförbud, tidsmässiga inskränkningar, naturskydd och lagstadgade bestämmelser. Man måste själv informera sig om konkreta faror och bedöma dem själv (som t.ex. Lavinfara). Man måste själv ta reda på olika ställens öppettider, tillgänglighetsanpassning och deras aktuella tillstånd samt även de aktuella förhållandena som väder och snöförhållanden.

8. Eget innehåll som du skriver in på internetportalen CARADO

8.1 Användarnas innehåll

8.1.1 Följande innehåll kan du som användare skriva in: 
Användarna anger sina egna profiluppgifter.
Användarna kan göra felanmälningar.

8.1.2 Otillåtet innehåll är särskilt:
innehåll som bryter mot tredje parts rättigheter, rasistiskt, främlingsfientligt, våldsbejakande, pornografiskt, förolämpande och omoraliskt innehåll, hets mot folkgrupp, innehåll som kan få andra att begå brottsliga eller omoraliska handlingar, innehåll som inskränker eller äventyrar barns och ungdomars utveckling eller uppfostran eller kränker den mänskliga värdigheten, förolämpningar, hot, nedsättande kommentarer, förtal, lögner, felaktig information om andra användare eller leverantörer, innehåll som innebär en säkerhetsrisk, som exempelvis virus, innehåll som utgör kedjebrev, oönskade massutskick, skräppost/spam, onlinespel/lotterier eller gratisaktioner eller som uppmanar till att delta i dylika, kopierade innehåll, resp. innehåll som användaren själv inte har några rättigheter till eller som bryter mot tredje parts rättigheter, länkar till webbplatser som bryter mot gällande lagstiftning, t.ex. med innehåll som är skadligt för minderåriga eller med annat otillåtet innehåll, privatuppgifter som telefonnummer, e-postadress, länkar osv. utanför profilen, otillåten reklam i egen sak som går utöver presentationen av profilen. Kommersiella aktörer får endast göra reklam på internetportalen CARADO under särskilt avtalade villkor.

8.1.3 Vi förbehåller oss rätten att vikta användarnas innehåll och att styra visningen av innehållet med utgångspunkt i denna viktning. I viktningen tas bland annat hänsyn till innehållets kvalitet och fullständighet och användarnas omdömen.

8.1.4 Du har inte något lagstadgat anspråk på att få publicera innehåll.

8.1.5 För omdömen och kommentarer gäller följande regler:
 
Alla omdömen och kommentarer måste stå i en real relation till det utvärderade objektet och de måste vara sanningsenliga.
Alla omdömen och kommentarer måste vara sakliga och precisa.
Negativa omdömen och kommentarer är tillåtna, men måste vara grundade i sak.
Leverantörer och företag får inte skriva omdömen eller kommentarer om sig själva eller uppmana någon annan att skriva ett omdöme eller en kommentar. Leverantörer och företag får endast presentera sig själva inom ramen för användarvillkoren. 
Även i omdömen och kommentarer är reklam i öppen eller dold form otillåten.
Information som inte kommer av egen erfarenhet, utan baseras på hörsägen och på obekräftade utsagor från tredje part, är inte tillåten.
Vi är inte förpliktigade att kontrollera att användarnas inlägg är riktiga, fullständiga och lagenliga.
Du är däremot ansvarig om de bidrag du lagt in och publicerat bryter mot lagar, tredje parts rättigheter, myndighetsförbud eller om de väcker anstöt.
Om du gör dig skyldig till att bryta mot dessa användarvillkor, är du skyldig att ersätta oss för alla skador som uppstått, inklusive rättegångskostnader och du måste frikänna oss från ansvar gällande anspråk från tredje part.

8.2 Upplåtande av nyttjanderätter

Så länge portalen har denna funktion får du lägga in innehåll på portalen under beaktande av följande regler och på så vis göra innehållet tillgängligt för tredje part.

8.2.1 För upphovsrättsskyddade innehåll eller på annat sätt skyddat innehåll, särskilt texter, omdömen, kommentarer, meddelanden, filer, bilder, filmer, Tour-geometrier, som du skapar, lägger in eller publicerar på CARADO, tillerkänner du oss den i tid och rum obegränsade, överförbara, icke-exklusiva rätten att hur och när vi vill publicera innehållet på internetportalen CARADO och göra det tillgängligt för att användas. Nyttjanderätten omfattar även publicering och användning på annan plats och utanför portalen, under andra URL:er, i andra typer av medier, t.ex. som RSS-feeds, mobiltelefoner, tv, trycksaker och sökmaskinsord.

8.2.2 Vidare tillerkänner du oss rätten att, under beaktande av rättsinnehavarens ideella rättigheter, bearbeta innehållet redaktionellt, att översätta det, att komplettera och korta ner det, samt att ge andra användare rätt att eventuellt bearbeta eller komplettera innehållet i enlighet med dessa användarvillkor.

8.2.3 Vår rätt att använda innehållet upphör vid den tidpunkt när du tar bort innehållet från portalen, med undantag för sådana användningsfall där som påbörjats redan före borttagandet, t.ex. Användning i en trycksak, eller på ställen som vi inte har åtkomst till, exempelvis länkar på främmande sidor eller när någon annan användare redan sparat eller publicerat ditt innehåll inom eller utanför portalen. Även arkivering och förvaring av säkerhetskopior är fortfarande tillåtet efter det att användaren tagit bort innehållet.

8.2.4 Innehåll som bearbetats eller kompletterats av oss eller av andra användare enligt Wiki-principen, eller kommentarer omdömen och diskussionsinlägg och kompletterande innehåll till andra bidrag, kan inte raderas.

8.2.5 När du publicerar ditt innehåll försäkrar du inför oss att du ensam äger alla rättigheter till innehållet eller att du på annat vis äger rätt till att (till exempel genom att du fått tillåtelse av den som äger rättigheterna) lägga upp innehållet på portalen och att tillerkänna oss nyttjanderätten till innehållet enligt dessa användarvillkor (se ovan punkt 8.2.1 till 8.2.4).
Du ansvarar själv ensam för det innehåll du lägger upp. Vi kontrollerar inte innehållet gällande fullständighet, riktighet, lagenlighet, aktualitet, kvalitet och ändamålsenlighet för något visst syfte.
Du frikänner oss från berättigade anspråk från tredje part som riktas mot oss eller våra lagligt utsedda företrädare eller agenter med anledning av otillåten användning av innehåll. Du står även för alla kostnader som orsakats av att du publicerat rättsvidrigt innehåll, som de kostnader som uppstår för oss och våra lagligt utsedda företrädare och agenter för att försvara oss i domstol eller i skiljeförfaranden utanför domstol.

8.2.6 Vi förbehåller oss rätten att förvägra uppläggning av innehåll och/eller att bearbeta, spärra eller ta bort redan inlagt innehåll (inklusive privata meddelanden) utan förvarning, om själva uppläggningen av innehållet av dig eller det inlagda innehållet självt lett till ett brott mot dessa användarvillkor (särskilt punkt 8) eller om det finns konkreta anledningar att anta att det kommer att leda till ett allvarligt regelbrott. Vi tar härvid dock alltid hänsyn till dina berättigade intressen och väljer den mildaste åtgärden för att avvärja regelbrottet.

8.3 Spärra åtkomst och användarprofiler

8.3.1 Vi förbehåller oss rätten att spärra din åtkomst till internetportalen CARADO tills vidare eller permanent, om det finns konkreta anledningar att anta att du har brutit mot dessa användarvillkor och/eller gällande lagstiftning, eller om vi har något annat berättigat intresse av att spärra åtkomsten. Vid beslutet om spärrandet tar vi alltid hänsyn till dina berättigade intressen.

8.3.2 I händelse av ett tillfälligt eller permanent spärrande, spärrar vi din åtkomst till internetportalen CARADO och meddelar dig om detta i ett mejl till den e-postadress som du för närvarande har registrerat hos oss.

8.3.3 I händelse av ett tillfälligt spärrande återaktiverar vi dina åtkomsträttigheter när den tillfälliga spärrtiden gått ut och informerar dig om detta i ett mejl. En permanent spärrad åtkomst kan inte återupprättas. Permanent spärrade personer är permanent uteslutna från att delta på portalen och de får inte registrera sig på nytt på internetportalen CARADO.

9. Ansvar

För underlåtenhet att uppfylla våra plikter eller för skador ansvarar vi enbart i de fall vi gjort oss skyldiga till grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse. Rätt till ersättning på grund av skada på liv, kropp eller hälsa berörs inte av detta. Ej heller berörs det rättsliga ansvaret för de rättigheter och förpliktelser som är relevanta för ingåendet av avtal. Relevanta är alla förpliktelser som gäller tillhandahållandet av internetportalen CARADO och CARADO-kundkortet, men skadeståndsanspråk till följd av underlåtenhet att uppfylla relevanta avtalsmässiga förpliktelser är dock begränsade till avtalstypiska, förutsägbara skador.
Rätt till skadestånd mot oss preskriberas inom ett år efter den 31.12. samma år som rätten skadeståndsanspråket uppstod. För eventuella skadeståndsanspråk på grund av skada på liv, kropp eller hälsa eller frihet, vid anspråk enligt produktansvarslagen, vid allvarlig försumlighet som orsakat fel och vid ett vårdslöst åsidosättande av avtalsmässiga förpliktelser gäller de preskriberingstider som lagen föreskriver.

10. Slutbestämmelser

10.1 Ändringar och tillägg till dessa användarvillkor görs uteslutande av vår verkställande direktör som är registrerad i handelsregistret som befullmäktigad att företräda företaget eller av firmatecknare (företagsledningen). Muntliga överenskommelser och förklaringar från andra personer som inte försetts med särskild fullmakt för ändamålet av företagsledningen, gäller enbart om de bekräftas skriftligen av företagsledningen.

10.2 Tysk lag skall vara tillämplig för dessa användarvillkor och samtliga CARADO-tjänster men inte FN:s köprättskonvention (Convention of Contracts für the International Sales of Goods, CISG). 

Uppdaterat: 01.08.2019

Hitta aterfosaeljare

Provkoera
Carado
Sätt dig bakom ratten
och njut av en provtur

Boka en tid hos din
Carado-återförsäljare.

Boka mötesdatum nu
Katalog
download
Digital
broschyr

Så får du snabbt och bekvämt veta
allt om våra husbilar.

Info ladda ner
Carado
vaerlden
Allt från cykelhållare
till överkast.

Utrusta din husbil med
praktiska tillbehör.

Sök tillbehör

Ich bin ein Tooltip.