OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA.

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme Carado-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

 • Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
 • Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
 • 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
 • Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
 • Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on ± 5 %. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.
Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

 • Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
 • Lain sallima toleranssi ± 5 %: 142,50 kg.
 • Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Carado pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Carado tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosat, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.
Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu ± 5 %:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa – joka on osa todellista massaa – (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:
Vähimmäiskantavuus kg ≥ 10 * (n + L).
jossa: ”n” = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja ”L” = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.
Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitetyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:
 3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 850 kg Massa ajokunnossa
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 100 kg Vähimmäiskantavuus
= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:
       3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa
- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg Matkustajien massa
 - 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Carado vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa.   Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Carado toimittamissa ajoneuvoissa.   
Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Carado tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita.  Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme. 

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massaan ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkkiajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:
      3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).
3*75 kg Matkustajien massa
150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit.
Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.

Tärkeitä ohjeita matkailuautosi valintaan

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...
... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Carado määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

2. Massa ajokunnossa...
... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on ± 5 %. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Carado punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiaallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.
Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...
...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaan, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).
Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus
... on Carado pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Carado toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista.
Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...
... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

Gewichte ABC

1. Mikä on suurin teknisesti sallittu kokonaismassa?
Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.


2. Mikä on massa ajokelpoisessa tilassa?
Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa.
Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

 • Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
 • Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
 • 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
 • Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
 • Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.


3. Mikä on valmistajan ilmoittama lisävarusteiden massa?
Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus on Carado pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Carado toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten.


4. Mikä on matkustajien massa?
Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis 3 * 75 kg = 225 kg.


5. Mikä on vähimmäishyötykuorma ja miten se lasketaan?
EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti: 10 * (n + L).
jossa: ”n” = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja ”L” = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.
Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.


6. Miten lisävarusteiden ja -pakettien lisäpaino otetaan huomioon?
Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.


7. Miten Vario Seat -istuin huomioidaan laskelmissa?
Vario-istuin on vaihtoehtoinen 5. matkustajapaikka, joka on otettava huomioon tavallisena istuimena vähimmäiskantavuuden sekä matkustajien massan laskennassa. Jotta 5. matkustajapaikka voidaan säilyttää, on taattava, että vähimmäiskantavuus säilyy ennallaan ja kaikkia muita lakisääteisiä massa-arvoja noudatetaan. Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja, ota yhteyttä kauppakumppaniimme.


8. Mistä ehdot ovat peräisin ja mikä on tietojen oikeusperusta?
Jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla ja läpinäkyvästi antaa sinulle tietoa painokysymyksistä myyntiasiakirjoissamme (tulostettuna ja digitaalisesti), käytämme lainsäädännössä mainittuja käsitteitä. Ne on määritelty 6.7.2022 lähtien etenkin täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/535 (aiemmin: asetus (EU) nro 1230/2012). Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 on saatavilla eri EU-kielillä osoitteessa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535


9. Mikä on ajoneuvon todellinen massa?
Ajokelpoisen ajoneuvon massaa (ks. kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä ajoneuvon todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen kohdasta 13.2 (Certificate of Conformity, CoC). Huomaa, että tämäkin on vakioitu arvo. Koska ajokelpoiseen massaan – todellisen massan osana – liittyy lain sallima ± 5 % toleranssi (ks. myös nro 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.


10. Mitä apukeinoja on saatavilla, jos tuotantolinjan lopussa oleva todellinen sallittu kuormitus jää poikkeustapauksessa alle vähimmäishyötykuorman?
Jos poikkeustapauksissa ajoneuvosi punnitus tuotantolinjan lopussa osoittaa, että todellinen mahdollinen sallittu kuormitus alittaa vähimmäishyötykuorman ajokelpoisen massan sallitun massapoikkeaman vuoksi, tarkistamme yhdessä sinun ja jälleenmyyjäsi kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö esimerkiksi vähentää ajoneuvon kuormaa tai istumapaikkojen määrää tai poistaa erikoisvarusteita.


11. Miksi minulle kerrotaan ajoneuvon todellinen punnittu massa ostohetkellä? Mitä merkitystä sillä on minulle?
Jotta voisimme olla mahdollisimman läpinäkyviä ja avoimia ajoneuvojemme painojen suhteen, lähetämme jälleenmyyjillemme tilityksen mukana ajoneuvon tuotantolinjan lopussa mitatun punnitustuloksen, eli tiedot ajoneuvon todellisesta punnitusta massasta sekä jäljellä olevasta mahdollisesta kuormitettavuudesta. Heidän on välitettävä viesti sinulle. Jos näin ei ole tehty, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja.
Vaakamme täyttävät kaikki lakisääteiset ja standardien vaatimukset, ja ne huolletaan, testataan ja kalibroidaan säännöllisesti. Pieni toleranssi on kuitenkin teknisesti väistämätön. Lisäksi ajoneuvon paino voi hieman vaihdella sääolosuhteiden ja esimerkiksi kosteuden imeytymisen tai poistumisen vuoksi. Ajoneuvon todellinen paino voi siis poiketa ilmoitetusta todellisesta painosta.


12. Mitä on huomioitava painon alennuksessa jälkikäteen?
Painon alennuksessa suurin teknisesti sallittu kokonaismassa pienenee ja vaihtoehtoisen alustan vuoksi myös jäljellä oleva sallittu kuormitus pienenee. Suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan muutoksen vuoksi kuorman vähennykset voivat vaikuttaa sallittuun matkustajamäärään, alustaan ja moottoriversioon. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Jos haluat, että ajoneuvosi painoa alennetaan jälkikäteen, voit teettää tämän teknisessä palvelussa. Oman etusi vuoksi suosittelemme, että varmistat aina, että kaikkia lakisääteisiä massa-arvoja noudatetaan myös tässä yhteydessä.
Kuorman lisääminen tai alentaminen voi aiheuttaa muutoksia ajoneuvon uudesta suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta johtuviin lakisääteisiin vaatimuksiin. Tämä koskee erityisesti tieliikennelakeja, tietulleja koskevia säännöksiä sekä verojen ja vakuutusten määräytymistä. Tutustu sen vuoksi ajoneuvon uutta teknisesti sallittua kokonaismassaa koskevaan lainsäädäntöön ja kysy asiasta neuvoa asiaan liittyviltä tahoilta.


13. Mitä on otettava huomioon, jos ajoneuvoon asennetaan lisävarusteita jälkikäteen/jälleenmyyjä asentaa ne?
Jos päätät jälkiasentaa lisävarusteita ajoneuvoon tai teettää lisävarusteiden jälkiasennuksen jälleenmyyjällä, tarkista sekä lisävarusteiden että ajoneuvosi massa-arvot etukäteen ja varmista, että kaikkia lakisääteisiä massa-arvoja, erityisesti suurinta teknisesti sallittua kokonaismassa ja akselimassaa noudatetaan myös lisävarusteet huomioon ottaen. Huomaa, että lisävarusteiden jälkiasennus vähentää vastaavasti kuormitettavuutta ja vaikuttaa akselimassoihin.

Jalleenmyyjahaku

Koeajo
Carado
Astu sisään ja hengitä
seikkailua keuhkoihisi.

Varaa aika
Carado-jälleenmyyjältäsi.

Järjestä tapaaminen
Lataa
esite
Lataa kätevästi
sähköpostitse

Tutustu nopeasti ja
kätevästi asuntoautoihimme.

Lataa esite
Carado
maailma
Polkupyörätelineistä
päiväpeittoihin

Varustele asuntoautosi
käytännöllisillä lisävarusteilla.

Tarvikehaku

Ich bin ein Tooltip.