Juridische informatie over gewichtsgegevens

De gewichtsspecificaties en -tests voor campers worden in de hele EU op uniforme wijze geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: uitvoeringsverordening nr. 1230/2012 van de EU). Hieronder hebben wij de belangrijkste termen en wettelijke voorschriften van deze verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze dealers en de Carado-configurator op onze website bieden u extra hulp bij het configureren van uw voertuig.

1. Technisch toelaatbare maximummassa

De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in belading toestand) van het voertuig (bv. 3.500 kg) is een door de fabrikant vastgestelde specificatie van het gewicht, die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa van het door u gekozen model is te vinden in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een  overtreding die met een boete kan worden bestraft.

2. Massa in rijklare toestand

Simpel uitgedrukt bestaat de massa in rijklare toestand uit het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit omvat voornamelijk de volgende punten:

 • het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
 • de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen af fabriek die tot de standaarduitrusting behoren;
 • de verswatertank gevuld tot 100 % in rijklare toestand (rijklaar maken volgens fabrieksopgave; 20 liter) en een aluminium gasfles gevuld tot 100 % met een gewicht van 16 kg;
 • de brandstoftank, die voor 90 % gevuld is, met brandstof;
 • de bestuurder, wiens gewicht - ongeacht het feitelijke gewicht - overeenkomstig de EU-wetgeving forfaitair wordt vastgesteld op 75 kg.

Informatie over de massa in rijklare toestand is voor elk model te vinden in onze verkoopdocumenten. Het is van belang erop te wijzen dat de in de verkoopdocumenten vermelde waarde voor de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die tijdens de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en door de autoriteiten is geverifieerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt ± 5 %. Zo houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde schommelingen in het gewicht rijklare toestand optreden als gevolg van schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden.
Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden verduidelijkt aan de hand van een rekenvoorbeeld:

 • massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 2.850 kg
 • wettelijk toegestane afwijking van ± 5 %: 142,50 kg
 • wettelijk toegestaan massa in rijklare toestand: 2.707,50 kg tot 2.992,50 kg

U vindt het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen voor elk model in de technische gegevens. Carado doet grote inspanningen om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum wat om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste waarde van het bereik zijn dus zeldzaam; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door Carado gecontroleerd voor elk voertuig aan het einde van de productielijn.

3. Massa van de passagiers

De massa van de passagiers is 75 kg per door de fabrikant voorziene zitplaats, ongeacht hoeveel de passagiers feitelijk wegen. Het massa van de bestuurder is reeds opgenomen in het massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en wordt derhalve niet opnieuw meegerekend. In het geval van een camper met vier toegestane zitplaatsen is het massa van de passagiers zodoende 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Optionele uitrusting en feitelijk gewicht

De optionele uitrusting (zie ook: De optionele uitrusting of extra uitrusting) omvat, volgens de wettelijke definitie, alle optionele uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant - d.w.z. vanaf de fabriek - op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bIJv. luifel, fiets- of motordrager, satellietapparatuur, zonnepanelen, oven enz.). Informatie over de verschillende gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig af fabriek is geleverd.
De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en het gewicht van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen het feitelijk gewicht genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overdracht onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand - als element van het feitelijke gewicht - een wettelijk toelaatbare afwijking van ± 5 % geldt (zie nr. 2), mag het feitelijk gewicht ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

5. Nuttige massa en minimale nuttige massa

De installatie van optionele uitrusting is eveneens onderworpen aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en af fabriek gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde nuttige massa) zonder dat het technisch toelaatbare maximumgewicht wordt overschreden. De nuttige massa  wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven), het gewicht van de optionele uitrusting en het gewicht van de passagiers (zie nr. 3 hierboven) af te trekken van het technisch toelaatbare maximumgewicht (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vast minimale nuttige massa voor campers voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:
minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L)
Waar: “n” = is het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en “L” = totale lengte van het voertuig in meters.
Voor een camper met een lengte van 6 m en 4 toegestane zitplaatsen bedraagt de minimale nuttige massa dus b.v. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massattige massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimaal nuttige massa van 100 kg mag het totale gewicht van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen en een massa in rijklare toestand van bijv. 2.850 kg maximaal 325 kg bedragen:
 3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
- 2.850 kg massa in rijklare toestand
- 3*75 kg massa van de passagiers
- 100 kg minimaal nuttige massa
= 325 kg maximaal toelaatbaar gewicht van de optionele uitrusting

Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor het massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsafwijkingen voor het massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien het maximaal toelaatbare gewicht voor de optionele uitrusting van (zie voorbeeld) 325 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsafwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan het minimale nuttige massa van 100 kg rekenkundig wordt voldaan op basis van het massa in rijklare toestand, maar in feite is er geen overeenkomstig nuttige massa meer. Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met vier zitplaatsen, waarvan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 2 % boven de nominale waarde ligt:
       3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
- 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg)
- 3*75 kg massa van de passagiers
- 325 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)
= 43 kg feitelijk nuttige massa (< minimale nuttige massa van 100 kg)

Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt Carado verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting die op een modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Carado geleverde voertuigen.
Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal Carado samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld gewichtsverhoging mogelijk is, het aantal zitplaatsen moet worden aangepast of dat optionele uitrusting moet worden verwijderd.

6. Gevolgen van de afwijkingen/tolerantie van de massa in rijklare toestand op de nuttige massa

Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand - zowel naar boven als naar beneden - een spiegelbeeldig effect hebben op het resterende nuttige massa: als u bijv. ons voorbeeldvoertuig (zie nr. 3. hierboven) bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt de berekende nuttige massa op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 275 kg. De feitelijk beschikbare belading kan door toleranties afwijken van deze waarde en hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2 % hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot nuttige massa van 275 kg tot 218 kg verminderd:
      3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
- 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg)
- 3*75 kg massa van de passagiers
150 kg optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig
= 218 kg feitelijk nuttige massa

Om er zeker van te zijn dat de berekende nuttige massa ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijklare toestand.
Wij raden u ook aan de belading camper vóór elke reis op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met de individuele massa van de passagiers, te bepalen of aan het technisch toelaatbare totale gewicht van het voertuig en de technisch toelaatbare totale gewicht op de as wordt voldaan.

Belangrijke opmerkingen voor de keuze van uw camper

Bij de aankoop van een camper, camper van of urban vehicle (hierna: camper) is het bijzonder belangrijk de juiste indeling en een aantrekkelijk design te kiezen. Daarnaast speelt ook het gewicht een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele uitrusting, accessoires en bagage – er moet plaats zijn voor alles en iedereen. Tevens zijn er wettelijke en technische grenzen m.b.t. de configuratie en de belading. Elke camper is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Kopers van een camper vragen zich dan ook af: hoe moet ik mijn voertuig configureren zodat het plaats biedt aan passagiers, bagage en accessoires naargelang mijn behoeften zonder dat het voertuig dit maximumgewicht overschrijdt? Om deze keuze voor u te vergemakkelijken, geven wij u hieronder een aantal tips die bijzonder belangrijk zijn bij de keuze van uw voertuig uit ons aanbod:

1. Het technisch toelaatbare maximumgewicht…
… is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig niet mag overschrijden. Carado specificeert een bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die van indeling tot indeling kan verschillen (bijv. 3.500 kg, 4.400 kg). U vindt de betreffende informatie voor elke indeling in de technische gegevens.

2. De massa in rijklare toestand…
… ... omvat - simpel uitgedrukt - het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht van uw voertuig in rijklare toestand afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten staat vermeld. De toegestane afwijking bedraagt ± 5 %. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. Om u volledige transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtsafwijkingen, weegt Carado elk voertuig aan het einde van de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig voor verzending aan u.
Voor een gedetailleerde uitleg van de massa in rijklare toestand, zie het hoofdstuk “Juridische informatie”.

3. Het toegestane aantal zitplaatsen (inclusief bestuurder)…
… wordt door de fabrikant vastgesteld in de zogenaamde typegoedkeuringsprocedure. Dit resulteert in het zogenaamde massa van de passagiers. Hiervoor wordt een vastgesteld gewicht van 75 kg per passagier (zonder bestuurder) berekend.
Voor een gedetailleerde uitleg van het massa van de passagiers, zie het hoofdstuk “Juridische informatie".

4. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting…
… is een door Carado per indeling vastgestelde waarde voor het maximumgewicht aan optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrij gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Carado geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging aan het einde van de productielijn toch blijkt dat de werkelijke nuttige massa door een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrusting moeten verwijderen, voordat wij het voertuig afleveren.
Een gedetailleerde uitleg van de effecten van de tolerantie op de minimale nuttige massa en de nuttige massa is te vinden in het hoofdstuk “Juridische informatie”.

5. Het extra gewicht van de optionele uitrusting en de pakketten…
... verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de respectieve indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde gewicht van de optionele uitrusting niet overschrijden

Gewichten ABC

1. Wat is de technisch toelaatbare maximummassa?
De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in belading toestand) van het voertuig (bv. 3.500 kg) is een door de fabrikant vastgestelde specificatie van het gewicht, die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa van het door u gekozen model is te vinden in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een  overtreding die met een boete kan worden bestraft.


2. Was is de massa in rijklare toestand?
De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk.
Simpel uitgedrukt bestaat de massa in rijklare toestand uit het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit omvat voornamelijk de volgende punten:

 • het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
 • de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen af fabriek die tot de standaarduitrusting behoren;
 • de verswatertank gevuld tot 100 % in rijklare toestand (rijklaar maken volgens fabrieksopgave; 20 liter) en een aluminium gasfles gevuld tot 100 % met een gewicht van 16 kg;
 • de brandstoftank, die voor 90 % gevuld is, inclusief brandstof;
 • de bestuurder, wiens gewicht - ongeacht het feitelijke gewicht - overeenkomstig de EU-wetgeving forfaitair wordt vastgesteld op 75 kg.


3. Wat is de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting?
De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een door Carado per indeling vastgestelde waarde voor het maximumgewicht aan optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrij gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Carado geleverde voertuigen.


4. Wat is de massa van de passagiers?
Het massa van de passagiers is 75 kg per door de fabrikant voorziene zitplaats, ongeacht hoeveel de passagiers feitelijk wegen. Het massa van de bestuurder is reeds opgenomen in het massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en wordt derhalve niet opnieuw meegerekend. In het geval van een camper met vier toegestane zitplaatsen is het massa van de passagiers zodoende 3 * 75 kg = 225 kg.


5. Wat is de minimale nuttige massa en hoe bereken ik die?
De EU-verordeningen schrijven een vast minimale nuttige massa voor campers voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend: 10 * (n + L)
Waar: “n” = is het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en “L” = totale lengte van het voertuig in meters.
Voor een camper met een lengte van 6 m en 4 toegestane zitplaatsen bedraagt de minimale nuttige massa dus b.v. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.


6. Hoe bereken ik het extra gewicht van de optionele uitrusting en de packs?
Het extra gewicht van de optionele uitrusting en de pakketten verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de respectieve indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde gewicht van de optionele uitrusting niet overschrijden.


7. Hoe moet een vario-seat worden beoordeeld?
De Vario-Seat is een optionele 5e zitplaats die bij de berekening van de minimale nuttige massa en de massa van de passagiers als een gewone zitplaats moet worden beschouwd. Om de 5e zitplaats te verkrijgen, moet ervoor worden gezorgd dat de minimale nuttige massa nog steeds wordt gehandhaafd en dat aan alle andere wettelijke massawaarden wordt voldaan. Voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze handelaars.


8. Waar komen de begrippen vandaan en op welke rechtsgrondslag zijn ze gebaseerd?
Om u in onze verkoopdocumenten (gedrukt en digitaal) zo goed en transparant mogelijke informatie over de gewichten te geven, volgen wij in het algemeen de terminologie die de wet voorschrijft. Sinds 06.07.2022 zijn deze met name gedefinieerd in de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 (voorheen: Verordening (EU) nr. 1230/2012). De Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 is online beschikbaar in de verschillende EU-talen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535


9. Wat is de feitelijke massa van het voertuig?
De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 ) en de massa van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen de feitelijke massa van het voertuig genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overhandiging van het voertuig onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als element van de feitelijke massa – een wettelijk toelaatbare afwijking van ± 5 % geldt (zie eveneens nr. 2), mag de feitelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.


10. Welke middelen staan mij ter beschikking indien in een uitzonderlijk geval het feitelijk laadvermogen aan het einde van de productielijn lager is dan het minimum laadvermogen?
Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging van uw voertuig aan het einde van de productielijn blijkt dat het feitelijk laadvermorgen door een toelaatbare gewichtsafwijking van de massa in rijklare toestand naar boven lager is dan de minimale nuttige massa, zullen wij samen met u en de handelaar vóór de aflevering van het voertuig nagaan of wij bv. de lading van het voertuig zullen verhogen, het aantal zitplaatsen zullen verminderen of optionele uitrustingen zullen verwijderen.


11. Waarom wordt de feitelijk gewogen massa van het voertuig weergegeven als ik het koop? Wat betekent dit voor mij?
Om een optimale transparantie over de gewichten van onze voertuigen te garanderen, sturen wij het resultaat van de weging van het voertuig aan het einde van de productielijn (d.w.z. de informatie over de feitelijk gewogen massa van het voertuig en het resterende laadvermogen), samen met de factuur naar onze handelaars. Zij zijn verplicht deze informatie aan u door te geven. Indien dit niet is gebeurd, kunt u contact opnemen met uw handelaar en de informatie opvragen.
Onze weegschalen voldoen aan alle wettelijke en standaardeisen en worden regelmatig onderhouden, getest en geijkt. Toch kan een kleine tolerantie technisch niet worden vermeden. Bovendien kan het gewicht van het voertuig licht variëren door weersinvloeden en bv. de daarmee gepaard gaande opname of afgifte van vocht. Het feitelijk gewicht van het voertuig kan daarom afwijken van het opgegeven feitelijk gewicht.


12. Waarop moet ik letten bij een latere vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa?
Bij een vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de technisch toelaatbare maximummassa verminderd en door het alternatieve chassis ook het resterende laadvermogen. Door de wijziging van de technisch toelaatbare massa kan een vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa invloed hebben op het toegestane aantal zitplaatsen, het chassis en de motorvariant. Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze handelaars.
Als u het gewicht van uw voertuig op een later tijdstip wilt laten verminderen, kunt u deze vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa door de Technische Dienst laten uitvoeren. In uw eigen belang raden wij u aan er altijd voor te zorgen dat alle wettelijke massawaarden in acht worden genomen.
De nieuwe technisch toelaatbare maximummassa (vanwege een verhoging /vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa) van het voertuig kan leiden tot wijzigingen in de wettelijke voorschriften. Dit geldt met name voor de wegenverkeerswet, het wegenverkeersreglement, de tolvoorschriften en aspecten van de belasting- en verzekeringswetgeving. Informeer u daarom over de geldende wettelijke regelingen m.b.t. de nieuwe technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig en win hierover advies in bij de bevoegde instanties.


13. Waarop moet ik letten als ik achteraf accessoires op mijn voertuig monteer of door de handelaar laat monteren?
Indien u besluit achteraf accessoires op het voertuig te (laten) monteren, moet u vooraf de massawaarden van de accessoires en van uw voertuig controleren en ervoor zorgen dat alle wettelijke massawaarden, met name de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand en de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand op de assen, in acht worden genomen, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de accessoires. Houd er rekening mee dat het achteraf aanbrengen van accessoires uw laadvermogen dienovereenkomstig vermindert en de asbelasting beïnvloedt.

Dealer zoeken

Proefrit
Carado
Instappen en de
vakantielucht opsnuiven.

Maak een afspraak met
uw Carado-dealer.

Afspraak maken
Catalogus
downloaden
Eenvoudig
downloaden

Snel en comfortabel alle informatie
over onze campers.

Brochure downloaden
Carado
wereld
Van fietsendrager tot
en met beddengoed.

Maak uw camper nog
comfortabeler met handige accessoires.

Accessoires vinden

Ich bin ein Tooltip.