1 Inleiding

1.1 Privacyverklaring

Wij heten u welkom tijdens uw bezoek op onze website en danken u voor uw belangstelling voor ons bedrijf en voor onze campers. Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk. Voor Carado GmbH (hierna ‘Carado’, ‘wij’ of ‘ons’ genoemd) heeft de veiligheid van de gegevens van de gebruikers en de naleving van gegevensbeschermingsbepalingen hoge prioriteit.

De Carado-website kan links naar websites van andere aanbieders bevatten. Op deze websites is deze privacyverklaring niet van toepassing. Welke gegevens de beheerders van deze sites mogelijk verzamelen, valt buiten onze kennis en invloed. U vindt meer informatie in de privacyverklaring op de desbetreffende website.
In wat volgt informeren wij u uitvoerig over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1.2 Begripsbepalingen

De privacyverklaring is gebaseerd op de begrippen en bepalingen in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  
Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie die is gebaseerd op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokkene’ genoemd) (art. 4 nr. 1 van de AVG). Tot uw persoonsgegevens behoort informatie als uw identificatiegegevens (voor- en achternaam, adres en geboortedatum), uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres), uw financiële gegevens (bankrelatiegegevens) etc. Onder ‘verwerking’’ verstaan we elke al dan niet geautomatiseerde procedure dan wel reeks bewerkingen in relatie tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, structureren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door versturen, verspreiden dan wel anderszins beschikbaar stellen, het afstemmen of koppelen, inperken, wissen of vernietigen. Onder ‘betrokkene’ verstaan we iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor verwerking verantwoordelijke verwerkt worden.Onder ‘verantwoordelijke’ verstaan we de natuurlijke persoon of rechtspersoon, instantie, instelling of ander orgaan dat alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen voor verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de doelen en middelen voor deze verwerking zijn vastgelegd krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.Onder ‘verwerker’ verstaan we een natuurlijke of rechtspersoon, de instantie, instelling of enig ander orgaan dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.Onder ‘ontvanger’ verstaan we een natuurlijke of rechtspersoon, de instantie, instelling of enig ander orgaan waaraan de gegevens worden medegedeeld, ongeacht of het hierbij om een derde gaat. Instanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht conform het recht van de Unie of het recht van de lidstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.Onder ‘derde’ verstaan we een natuurlijke of rechtspersoon, een instantie, instelling of ander orgaan anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de opdrachtgever of de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn tot verwerking van de persoonsgegevens.Onder ‘toestemming’ verstaan we elke door de betrokkene vrijwillig voor de betreffende situatie geïnformeerde en ondubbelzinnig verstrekte wilsuiting in de vorm van een verklaring of anderszins eenduidig bevestigende handeling, op basis waarvan de betrokkene te kennen geeft dat hij akkoord gaat met de verwerking van de overeenkomstige persoonsgegevens.

1.3 Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Het gebruik van onze websites is in principe mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van speciale diensten van onze onderneming via onze internetsite, is er echter wellicht een verwerking van persoonsgegevens vereist. Indien de verwerking van persoonsgegevens vereist is en hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat, verzoeken wij in principe om toestemming door de betrokkene.

2. Doel van de gegevensverzameling – Gegevenscategorieën – Wettelijke grondslag voor de verwerking

2.1 Anonieme gegevensverzameling

U kunt onze website bezoeken zonder actief informatie over uw persoon te verstrekken. Bij raadpleging van de website bewaren we gedurende 7 dagen echter automatisch de gebruiksgegevens (server-logbestanden), zoals de naam van uw internetserviceprovider, het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, datum en duur van uw bezoek of de naam van het opgevraagde bestand en, uit veiligheidsoverwegingen bijv. voor het detecteren van aanvallen op onze website, het IP-adres van de gebruikte computer. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd ter verbetering van ons aanbod en vertellen niets over u als persoon. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens vormt art. 6 lid 1 van de AVG. Wij verwerken en gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden: 1. Beschikbaar stellen van de website van Carado, 2. Verbeteren van onze website en 3. Voorkomen en opsporen van fouten/storingen alsmede van misbruik van de websites. Deze vorm van gegevensverwerking vindt ofwel plaats voor de uitvoering van de overeenkomst over het gebruik van de website van Carado, ofwel omdat wij een er een rechtmatig belang bij hebben om de functionaliteit en een probleemloos gebruik van de website van Carado te waarborgen alsmede om deze website aan te passen aan de eisen van de gebruiker.

2.2 Gebruik van cookietracking

Voor een prettig bezoek aan en een maximale functionaliteit van onze website maken wij op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Het betreft hier standaard internettechnologie voor het opslaan en opvragen van inlog- en andere gebruiksinformatie voor alle gebruikers van de website van Carado. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Ze stellen ons o.a. in staat om gebruikersinstellingen op te slaan, zodat onze website in een op uw apparaat afgestemd formaat kan worden weergegeven. Enkele door ons gebruikte cookies worden na afloop van een browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partners in staat om uw browser tijdens het volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt ingelicht over het plaatsen van cookies, en u ofwel van geval tot geval kunt bepalen of u deze accepteert, ofwel sommige cookies of alle cookies weigert. De cookies kunnen achteraf bovendien worden gewist, zodat gegevens die via websites op uw computer zijn opgeslagen, worden verwijderd. Instructies hiervoor vindt u overal op het internet. Door de cookies te deactiveren, kan de functionaliteit van de website van Carado beperkt worden. 

Cookies deactiveren of verwijderen (opt-out)
Elke webbrowser biedt mogelijkheden om cookies te beperken en te wissen. Meer informatie hierover vindt u op de volgende websites:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442

Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari:
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

2.3 Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de internetanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de internetactiviteiten voor de beheerder van de website samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website samenhangende diensten te verrichten. Ook zal Google deze informatie aan derden doorgeven voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. 

Opslaan van cookies voorkomen 
U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van de website bevestigt u dat u instemt met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven vermelde doeleinden. 

IP-anonimisering
Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd.

Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór het versturen ervan naar de VS afgekort.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens 
Indien u niet wenst dat Google bij uw bezoek aan de website gegevens van uw browser verkrijgt, vindt u hier de link naar de opt-out-optie voor Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Deze plug-in verhindert dat de browser de analytics-code opvraagt, zodat Google geen gegevens verkrijgt tijdens het openen van de pagina. De plug-in is alleen verkrijgbaar voor Microsoft Internet Explorer 7 en 8, Firefox 3.x en Chrome. Volgens Google blokkeert de browser het Google Analytics-script na de installatie. Voor meer informatie over de gebruiksbepalingen en gegevensbescherming verwijzen we naar http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html.

Wij attenderen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code ‘gat.anonymizeIp’, waardoor een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) gewaarborgd is.

Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Hierdoor kunnen er verslagen worden opgesteld die informatie bevatten m.b.t. leeftijd, geslacht en interesses van bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame door Google alsmede van bezoekersgegevens door externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment via uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven onder ‘Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens ‘ tegenhouden.

2.4 Gebruik van Remarketing

Deze website maakt gebruik van de Google Remarketing-technologie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; ‘Google’). Het betreft retargeting-technologie, die ons in staat stelt om bezoekers van onze website door middel van gerichte reclame op de websites van het reclamenetwerk van Google opnieuw aan te spreken. De reclame wordt weergegeven middels het gebruik van zogenaamde cookies.

Hiervoor worden cookies op uw computer geïnstalleerd waarmee externe aanbieders, waaronder Google, bijhouden welke websites van ons met uw browser bezocht zijn. Met behulp van deze informatie kunnen onze advertenties dan op een later tijdstip op onze websites, bijv. tijdens een zoekopdracht op Google of op de website van het Google-netwerk, worden getoond. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google en de werking van remarketing vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/. U kunt ook hier de opslag van cookies via uw browserinstellingen deactiveren en/of aangeven dat u niet akkoord gaat met de gegevensopslag van Google Remarketing via https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
 

Retargeting / Remarketing door ORTEC Adscience B.V.
Deze website maakt gebruik van de retargetingtechnologie van ORTEC Adscience B.V., Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam ("ORTEC Adscience"). Dit maakt het mogelijk om gebruikers van de website specifiek te targeten met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties die al geïnteresseerd waren in aanbiedingen van Carado. De invoeging van het advertentiemateriaal is gebaseerd op een op cookies gebaseerde analyse van het eerdere gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.


In het geval van retargetingtechnologie wordt een cookie opgeslagen op de computer van de gebruiker of het mobiele apparaat om geanonimiseerde gegevens over interesses te verzamelen, waardoor de reclame wordt afgestemd op de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Hierdoor ontvangt de gebruiker advertenties die waarschijnlijk overeenkomen met de product- en informatieinteresses.


U hebt de mogelijkheid om cookies permanent te weigeren via een opt-out op de ORTEC Adscience-website. Om dit te doen, klikt u op de koppeling "Klik hier om u af te melden" onderaan de pagina: https://www.ortecadscience.com/privacy-policy/. Als u de link inschakelt, wordt een browserplug-in gedownload en geïnstalleerd die voorkomt dat de gegevens worden verzameld. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd.


Aanvullende informatie en privacybeleid met betrekking tot ORTEC Adscience kunt u hier vinden: https://www.ortecadscience.com/privacy-policy/ .[WW1] 


 [WW1]Please add this text

2.5 Gebruik van Google AdWords

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; ‘Google’). Hierbij plaatst Google AdWords een cookie op uw computer (‘conversiecookie’), wanneer u via een Google-advertentie op onze website bent terechtgekomen. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en dienen niet voor persoonlijke identificatiedoeleinden. Indien u bepaalde pagina’s van ons bezoekt en de geldigheid van de cookie is nog niet verstreken, kunnen wij samen met Google vaststellen dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze site is doorgestuurd. Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daardoor niet via de website van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de conversiecookies verkregen informatie dient om conversiestatistieken voor AdWords-klanten op te stellen die voor conversietracking hebben gekozen. De AdWords-klanten ontvangen informatie over het totale aantal gebruikers die op de advertentie hebben geklikt en naar een pagina met een conversietracking-tag zijn geleid. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u aangeven dat u niet met het gebruik ervan akkoord gaat, door de installatie van de cookies door middel van de juiste instelling in uw browsersoftware te verhinderen (deactiveringsoptie). U wordt dan niet in de statistieken over conversietracking opgenomen. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op: http://www.google.nl/policies/privacy/.

2.6 Gebruik van Google Maps

Wij gebruiken Google Maps voor het weergeven van kaarten en het opstellen van routeaanwijzingen. Google Maps wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u akkoord gaat met de opslag, de verwerking en het gebruik van de automatisch verzamelde alsmede door u persoonlijk ingevoerde gegevens door Google, een van zijn vertegenwoordigers of externe aanbieders.
De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op: https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html.
Uitvoerige informatie vindt u in het gegevensbeschermingscenter van google.nl: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede wettelijke bepalingen t.a.v. gegevensbescherming op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

2.7 Gebruik van Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Met deze dienst kunnen websitetags via een interface worden beheerd. De Google Tool Manager implementeert slechts tags. Dit betekent het volgende: Er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt mogelijk gegevens opslaan. Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens. Indien op domein- of cookieniveau een deactivering heeft plaatsgevonden, blijft deze voor alle trackingtags bestaan, voor zover deze met Google Tag Manager geïmplementeerd worden.

Uitvoerige informatie vindt u in het gegevensbeschermingscentrum van google.nl: Transparantie en keuzemogelijkheden alsmede wettelijke bepalingen t.a.v. gegevensbescherming op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

2.8    Gebruik van social media

2.8.1 Social media-plug-ins

Gebruik van Facebook

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Facebook opgenomen. Aanbieder is Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de link een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt hierdoor de bevestiging dat u via uw IP-adres onze site heeft bezocht. Wanneer u de ‘like-knop’ van Facebook aanklikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens alsmede over het gebruik ervan door Facebook verkrijgen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Indien u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina's kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, meld u dan van uw Facebook-account af.

Gebruik van Google+

Onze websites gebruiken functies van Google+. Aanbieder is Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Verzamelen en doorgeven van informatie: Via de Google+-knop kunt u wereldwijd informatie publiceren. Via de Google+-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u voor bepaalde inhoud +1 heeft gegeven alsmede informatie over de pagina die u tijdens het klikken op +1 hebt bekeken. Uw +1 kunnen als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, bijv. in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet worden weergegeven. Google slaat informatie over uw +1-activiteiten op, om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel geselecteerde naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt.

In veel gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt.

De identiteit van uw Google-profiel kan voor gebruikers worden weergegeven die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie over u beschikken. Gebruik van verzamelde informatie: Naast de hierboven beschreven gebruiksdoeleinden wordt de door u beschikbaar gestelde informatie conform de geldende privacybepalingen van Google gebruikt. Google publiceert mogelijk gecumuleerde statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers resp. geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gerelateerde websites.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Google+ op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Gebruik van Twitter

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de ‘retweet’-functie worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en aan andere gebruikers openbaar gemaakt. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter verzonden. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens alsmede van het gebruik ervan door Twitter verkrijgen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op https://twitter.com/privacy. U kunt uw privacyinstellingen voor Twitter wijzigen in de accountinstellingen op: https://twitter.com/account/settings.

Gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van functies van de door Google beheerde website YouTube. Beheerder van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina van ons bezoekt die van de YouTube-functie is voorzien, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Wanneer u met uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toewijzen. U kunt dit voorkomen door zich bij YouTube af te melden.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Gebruik van Instagram

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Instagram opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Wanneer u op uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u door het aanklikken van de Instagram-knop de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen informatie over de inhoud van de verstrekte gegevens alsmede van het gebruik ervan door Instagram verkrijgen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Gebruik van Pinterest

Op onze site maken we gebruik van de functies van het sociale netwerk Pinterest, dat door Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, VS ("Pinterest") wordt geëxploiteerd. Wanneer u een pagina opent die een dergelijke functie bevat, maakt uw Browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plugin verstuurt hierbij protocolgegevens aan de server van Pinterest naar de VS. Deze protocolgegevens bevatten mogelijk uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, type en instellingen van de browser, datum en tijdstip van de aanvraag,uw gebruikersgedrag van Pinterest alsmede cookies.
Meer informatie over doel en omvang alsmede de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest alsmede uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, vindt u in de gegevensbeveiligingsaanwijzingen van Pinterest. https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Gebruik van Spotify

Op onze pagina's zijn functies van de muziekdienst Spotify opgenomen. Aanbieder is Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm in Zweden. De Spotify-functies herkent u aan het groene logo op onze site. Een overzicht van de Spotify-functies vindt u op https://developer.spotify.com.

Hierdoor kan er tijdens het bezoek aan onze pagina's via deze functies een directe verbinding tussen uw browser en de Spotify-server tot stand worden gebracht. Spotify ontvangt hierdoor de bevestiging dat u via uw IP-adres onze site bezocht hebt. Wanneer u de Spotify-knop aanklikt terwijl u op uw Spotify-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Spotify-profiel koppelen. Hierdoor kan Spotify het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeveiligingsverklaring van Spotify op: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/ .
Indien u niet wilt dat Spotify het bezoek aan onze pagina's kan koppelen aan uw Spotify-gebruikersaccount, meld u zich dan van uw Spotify-account af.

2.8.2 Onze aanbiedingen op social media-platformen

Wij stellen onze aanbiedingen op verschillende social media-platformen (bijv. fanpages) online beschikbaar. Deze aanbiedingen bevatten informatie over Carado en bieden ons de mogelijkheid om contact met u op te nemen.  Wij attenderen u erop dat wij geen invloed hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens op deze platformen en dat alleen de desbetreffende beheerder van het platform volledig kennis heeft van de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik ervan. In principe worden er tijdens uw bezoek aan het betreffende platform cookies in uw browser opgeslagen.

Het opvragen van gegevens kan ook plaatsvinden wanneer u niet op het betreffende platform geregistreerd bent. Wij hebben er geen invloed op of en in hoeverre de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen. De verwerking van persoonsgegevens op de platforms door ons, berust op art. 6 lid 1 sub f van de AVG. Ons rechtmatig belang bestaat erin Carado op verschillende wijzen naar buiten toe te kunnen presenteren en de communicatiemogelijkheden met onze klanten zo effectief mogelijk te gebruiken.

Ook kan een instemming met de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 sub a van de AVG de wettelijke grondslag vormen wanneer u deze instemming heeft verstrekt jegens de beheerder van het platform.  U ontvangt uitvoerige informatie over de gegevensverwerking van de platformbeheerders m.b.t. de betreffende mogelijkheden om bezwaar te maken, de informatierechten alsook specifieke informatie over de betreffende platformen inzake de volgende privacybepalingen van de desbetreffende beheerder:

Facebook

Aanbieder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/

Informatie over cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Specifieke informatie over de Facebook-fanpagina’s: Tijdens het bezoeken van onze Facebook-fanpagina verwerkt Facebook uw persoonsgegevens (Facebook Insights). Deze gegevens worden ons door Facebook in het kader van Facebook Insights geanonimiseerd ter beschikking gesteld. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statistische gegevens over de abonnees van onze fanpagina.

Bovendien ontvangen wij van Facebook profielgegevens over u, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld bijdragen leuk vindt of commentaar geeft resp. ons via Facebook een bericht schrijft of ze pagina volgt.

Google+ / YouTube

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy

Informatie over cookies: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

Opt-out: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=nl&sig=ACi0TCiJxXvvKBloi2agYqXUJ4wynvlJklYAPsz_wOZwSUspvMZl4kBzJhFORHem0ERdQR1S2YqYpM9z1j8524iEylUKxtZ5IQ

Specifieke informatie over YouTube-accounts of -kanalen: Tijdens een bezoek aan ons YouTube-kanaal verwerkt YouTube uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden ons door YouTube in het kader van het YouTube STUDIO-gebruik geanonimiseerd ter beschikking gesteld. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statistische gegevens over de abonnees van ons kanaal.

Bovendien ontvangen wij van YouTube de gebruikersnaam van uw ‘Google+ ‘-profiel, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld video's leuk vindt of deze van commentaar voorziet resp. wanneer u zich op ons kanaal abonneert.

Twitter

Aanbieder: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland

Privacyverklaring: https://twitter.com/privacy?lang=nl

Opt-out: https://twitter.com/personalization

Specifieke informatie over Twitter-bedrijfsprofiel: Tijdens een bezoek aan ons Twitter-bedrijfsprofiel verwerkt Twitter uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden ons door Twitter in het kader van Twitter Analytics geanonimiseerd ter beschikking gesteld. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statistische gegevens van onze abonnees.

Daarnaast ontvangen wij van Twitter uw profielnaam, wanneer u met ons resp. onze site of tweets contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld bijdragen leuk vindt, retweet of beantwoordt resp. onze pagina volgt.

Instagram

Aanbieder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Privacyverklaring: https://help.instagram.com/155833707900388 

Informatie over cookies: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 

Specifieke informatie over Instagram-profielen: Tijdens een bezoek aan onze Instagram-bedrijfspagina verwerkt Instagram uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden ons door Instagram in het kader van Instagram Insights geanonimiseerd ter beschikking gesteld. Bij deze geanonimiseerde gegevens betreft het statistische gegevens over de abonnees van ons profiel

Daarnaast ontvangen wij van Instagram uw gebruikersnaam, wanneer u met ons resp. onze site contact maakt, wanneer u bijvoorbeeld bijdragen leuk vindt of commentaar geeft resp. onze pagina volgt.

Pinterest 

Aanbieder: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

Gegevensbeveiligingsverklaring: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Cookie-informatie: https://policy.pinterest.com/de/cookies

Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

Specifieke informatie over Pinterest-bedrijfsprofiel: Tijdens een bezoek aan ons Pinterest-bedrijfsprofiel verwerkt Pinterest uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door Pinterest in het kader van Pinterest-Analytics anoniem naar ons doorgestuurd. Bij deze doorgestuurde gegevens betreft het statische gegevens. Bovendien ontvangen wij van Pinterest uw profielnaam, wanner u communiceert met onze pins, doordat u hierop bijvoorbeeld commentaar geeft, berichten naar ons stuurt of ons op Pinterest volgt.

Spotify

Aanbieder: Spotify AB, Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm, Zweden 

Gegevensbeveiligingsverklaring: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/ 

Cookie-informatie: https://www.spotify.com/de/legal/cookies-policy/?language=de&country=de 

Specifieke informatie over  Spotify-profielen: Tijdens het bezoek aan ons Spotify-profiel verwerkt Spotify persoonsgegevens. Van deze persoonsgegevens ontvangen wij bijvoorbeeld gebruikersnamen en profielfoto's, wanneer u contact met ons maakt, doordat u ons of onze playlist volgt. Andere door Spotify geregistreerde gegevens worden geanonymiseerd doorgestuurd. Hierbij betreft het statische gegevens over onze abonnees.
 

2.8.3 Facebook Custom Audiences (met pixel)

Op onze website gebruiken wij Facebook-pixels als marketingtool. Aanbieder is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna 'Facebook’ genoemd). Bij het gebruik van Facebook-pixels wordt een zogenaamde trackingpixel op de website geplaatst. Via de pixel worden dan weer cookies op het door u gebruikte apparaat geïnstalleerd. Hiermee kunnen wij uw gedrag analyseren, nadat u naar onze website bent doorgestuurd nadat u op een door ons ingevoegde advertentie op Facebook heeft geklikt. Op basis hiervan kunnen wij u dan doelgerichte reclame tonen. Als u een Facebook-account heeft en op Facebook bent aangemeld, kan Facebook bovendien uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-account koppelen. 
Hier kunt u lezen hoe u de instellingen voor de weergave van Facebook-advertenties kunt aanpassen:
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen
Daarnaast kunt u hier specifieke informatie en details vinden over de Facebook-pixels en hun werking:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
De wettelijke grondslag voor het gebruik van de Facebook-pixel is ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub f van de AVG voor de optimalisering en analyse van ons online aanbod.  
Facebook is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Hierdoor garandeert Facebook conform art. 44 ff. van de AVG dat het aan de Europese standaard inzake gegevensbescherming voldoet.

2.8.4 Facebook Custom Audiences (met lijsten)

Wij gebruik Facebook-pixels in de variant Custom Audiences. Aanbieder is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna 'Facebook’ genoemd). We gebruiken deze dienst om onze Facebook-advertenties voor u te optimaliseren. De Facebook-advertenties worden gebaseerd op het feit of u een zekere interesse in bepaalde kenmerken of delen van onze website (bijv. bepaalde onderwerpen of producten) heeft getoond. Wij sturen deze informatie door naar Facebook. Facebook gaat op basis hiervan doelgroepen creëren (zogenaamde Custom Audiences) om de bezoekers ook later op Facebook passende reclame over deze onderwerpen of producten te kunnen tonen. De overdracht naar onze Facebook-bedrijfsaccount gebeurt door middel van een lijst met persoonsgegevens van onze websitegebruikers (deze lijst bevat o.a.: naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer). Deze gegevens worden conform de privacyverklaring van Facebook versleuteld doorgestuurd, vooraleer ze bij Facebook opgeslagen worden. Hiervoor wordt het zogenaamde SHA 256-proces (Secure Hash Algorithm 256) gebruikt, waarbij de gegevens niet in niet-gecodeerde tekst worden overgedragen, maar daarvoor versleuteld worden. Facebook vormt daarbij eerst een zogenaamde hash-waarde (combinatie van letters en cijfers) uit de datum in kwestie. Deze waarde wordt dan met andere hash-waarden van gegevens van Facebook-gebruikers vergeleken, en vervolgens wordt de datum aan de Facebook-gebruikersaccount gekoppeld. Zo kunnen wij doelgerichte reclame voor ons bedrijf op het Facebook-platform integreren. 

De verwerking van de gegevens door Facebook gebeurt in overeenstemming met de privacyrichtlijn van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt de door Facebook ter beschikking gestelde informatie via de link https://www.facebook.com/settings?tab=ads gebruiken om de advertenties op Facebook in te stellen en aan te passen. 
Wettelijke grondslag is uw toestemming conform art. 6 lid 1 sub a van de AVG.
Facebook is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active) en garandeert hiermee dat het aan de Europese standaard inzake gegevensbescherming voldoet.

2.9 Contactformulier/aanvragen

U kunt op onze website uw vragen tot ons richten via het contactformulier. Hierbij worden uw gegevens van het contactformulier (inhoud van uw vraag, onderwerp van uw vraag en datum) inclusief de door u vermelde contactgegevens (voornaam, achternaam, bedrijf, telefoonnummer en e-mailadres) voor het afhandelen van uw vraag en evt. volgende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet aan derden door. Wettelijke grondslag voor de gegevensverzameling en -verwerking is art. 6 lid 1 van de AVG.

De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons verzoekt om deze te wissen, u uw toestemming voor opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

2.10 Opvragen van informatiemateriaal (brochures, prijslijsten etc.)

U kunt op onze website via het online formulier informatie over onze producten en diensten aanvragen.  

Hiervoor worden uw gegevens uit het bestelformulier samen met de door u vermelde contactgegevens (aanspreektitel, voornaam, achternaam, bedrijf, adres, telefoonnummer en e-mailadres) voor de afhandeling van uw bestelling en voor evt. vervolgvragen bij ons opgeslagen en doorgestuurd naar de door ons voor het versturen van documenten verantwoordelijke medewerker. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet aan derden door. Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens vormt art. 6 lid 1 van de AVG. 

De door u op het online formulier ingevoerde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons verzoekt om deze te wissen, u uw toestemming voor opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat een afspraak is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

2.11 E-mailcontact

Wanneer u ons via e-mail uw vragen resp. informatie toestuurt, worden uw gegevens (e-mailadres, inhoud van uw e-mail, onderwerp en datum) inclusief de door u vermelde contactgegevens (voornaam, achternaam, evt. telefoonnummer, adres) voor het afhandelen van uw vraag en evt. volgende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij zonder uw toestemming niet aan derden door. Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens vormt art. 6 lid 1 van de AVG.
Wij attenderen de gebruiker erop dat e-mailberichten tijdens het versturen onbevoegd en onopgemerkt kunnen worden meegelezen of gewijzigd. Carado maakt gebruik van software voor het filteren van ongewenste e-mail (spamfilter). Via deze spamfilter kunnen e-mailberichten worden afgewezen, wanneer deze op basis van bepaalde kenmerken abusievelijk als spam worden aangemerkt.

De door u ingevoerde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons verzoekt om deze te wissen, u uw toestemming voor opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

2.12 Wedstrijden/speciale acties

Op onze site kunt u deelnemen aan wedstrijden en/of speciale acties. Hierbij neemt u vrijwillig en onafhankelijk van de andere aanbiedingen op onze website deel. Wanneer met de wedstrijd meedoet, verstrekt u ons uw e-mailadres (en evt. voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum, adres). De gegevens worden verzameld met als doel de wedstrijd te laten plaatsvinden, de winnaar te bepalen en de uiteindelijke prijs te bezorgen. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 lid 1 van de AVG. Er worden niet meer gegevens verzameld, tenzij deze vrijwillig worden verstrekt.

De deelnemers verklaren zich echter akkoord dat, wanneer ze een prijs winnen, hun voornaam (achternaam alleen met beginletters) incl. foto’s mag gebruikt worden in redactionele teksten. 

De door u verstrekte gegevens slaan we slechts zolang op, totdat de wedstrijd is afgesloten. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht.

2.13 Abonnement op onze nieuwsbrief

U kunt zich op onze website abonneren op de nieuwsbrief. Hiermee informeren wij onze klanten en zakenpartners regelmatig over onze aanbiedingen. Hiervoor hebben wij van u een geldig e-mailadres nodig evenals aanvullende informatie, zodat wij kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Er worden niet meer gegevens verzameld, tenzij deze vrijwillig worden verstrekt. Om juridische redenen sturen wij de betrokkene eerst een bevestigingsmail volgens de double-opt-in-procedure op het e-mailadres dat hij voor het ontvangen van de nieuwsbrief heeft opgegeven. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief en verstrekken we niet aan derden. Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens vormt art. 6 lid 1 van de AVG. 

Tijdens de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij voorts het door de internetserviceprovider (ISP) toegekende IP-adres van de betrokkene op het op het tijdstip van aanmelding gebruikte computersysteem op, samen met de datum en het tijdstip van de aanmelding. Deze gegevens moeten worden verzameld om een (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een bepaalde persoon op een later tijdstip te kunnen nagaan en dient daarom voor ons als een soort van bescherming.

De door u verstrekte toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment opnieuw intrekken, bijv. via de link ‘uitschrijven/afmelden’ die u in elke nieuwsbrief vindt. Daarnaast kunt u uw wens tot uitschrijving ook op elk moment e-mailen naarinfo@carado.de. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft hierdoor onverminderd van kracht. Na elke herroeping worden deze persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke gewist. Als u zich afmeldt van de nieuwsbrief wordt dit als automatische herroeping beschouwd.

De door u voor de nieuwsbrief bij ons opgeslagen gegevens worden door ons opgeslagen, tot het moment dat u zich opnieuw afmeldt. Na uw afmelding worden uw gegevens gewist.

Tracking via nieuwsbrief 
De nieuwsbrieven bevatten zogenaamde webbakens. Een webbaken is een kleine grafische afbeelding, die in e-mailberichten wordt opgenomen die in HTML-formaat wordt verzonden. Met webbakens kunnen logbestanden worden geregistreerd en geanalyseerd. Hierdoor kan een statistische analyse van het al dan niet slagen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd. Aan de hand van de geïntegreerde webbaken kunnen we vaststellen of en wanneer een e-mail door een bepaalde persoon is geopend en welke links in de e-mail door die persoon zijn aangeklikt.

De gegevens die via de webbakens in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door ons op grond van rechtmatige belangen opgeslagen en geanalyseerd, om de verzending van nieuwsbrieven te optimaliseren en de content van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan de interesses van het doelpubliek aan te passen. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6 lid 1 van de AVG.

2.14 Vacatures/online solliciteren

Op onze site kunt u de vacatures bekijken en/of sollicitaties via e-mail versturen. De persoonsgegevens (identificatiegegevens, contactgegevens, bijlagen zoals brief, curriculum vitae, getuigschriften etc.) van sollicitanten worden verzameld en verwerkt voor de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval, wanneer een sollicitant bijlagen bijv. via e-mail of een online webformulier naar de voor verwerking verantwoordelijke doorstuurt. Wanneer de voor verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant afsluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen voor afhandeling van het dienstverband, rekening houdend met de wettelijke voorschriften. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant afsluit, worden de bijlagen gedurende zes maanden na bekendmaking van de afwijzing automatisch gewist, voor zover er geen andere rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke bestaan die het wissen in de weg staan. Een ander rechtmatig belang in deze zin kan bijv. een procedurele bewijsplicht conform de Algemene Wet Gelijke Behandeling zijn. Wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens vormt art. 6 lid 1 van de AVG. 

Sollicitantenpool
Bij online sollicitaties kunt u expliciet aangeven dat wij uw gegevens ook los van de actuele sollicitatieprocedure mogen opslaan en gebruiken. Middels deze toestemming kunnen we u dan over evt. nieuwe, voor u interessante vacatures informeren.

2.15 Registratie op de website

U kunt zich op onze website registreren. Als u geregistreerd bent, kunnen wij u inhoud of services aanbieden die we door de aard van de zaak enkel aan geregistreerde gebruikers kunnen aanbieden. Hierbij verzamelen we de volgende gegevens: aanspreking, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres etc. De velden die als verplichte velden gemarkeerd zijn, moet u invullen als u zich wilt registreren; de andere gegevens verstrekt u op vrijwillige basis.
Indien u zich op onze website registreert, wordt ook het door de internetserviceprovider (ISP) aan de betrokken persoon verschafte IP-adres, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. Wij bewaren deze gegevens omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen, en omdat we op basis van deze gegevens indien nodig reeds gepleegde misdrijven kunnen ophelderen. In die zin is de opslag van gegevens cruciaal om onszelf te beschermen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, voor zover we hier niet wettelijk toe verplicht zijn of dit niet nodig is in het kader van strafvervolging.
Wettelijke grondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 sub b van de AVG.

2.16 Contactformulier/afspraken en configuratieaanvragen bij de handelspartner

Op de website kunt u via het online formulier een proefrit of een afspraak voor bezichtiging vastleggen bij een door ons geautoriseerde handelspartner of een configuratie aan een van onze handelspartners versturen. Voor dit doel worden de noodzakelijke persoonsgegevens verzameld en doorgegeven aan de door u geselecteerde dealer: naam, titel, e-mailadres, voertuigtype van uw voorkeur, als u wilt dat de door u geselecteerde dealer telefonisch of per post contact met u opneemt, wordt het telefoonnummer en/of uw adres ook vrijwillig verzameld en doorgegeven. Om er zeker van te zijn dat de afspraak zoals overeengekomen wordt uitgevoerd, sturen wij u een bevestiging en een afspraakherinnering. Dit verzamelen, opslaan en overdragen van de gegevens is gebaseerd op uw vrijwillig gegeven toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a), in combinatie met artikel 7 AVG.

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken op datenschutz@carado.de of per post [Carado GmbH, Bahnhof 11, 88299 Leutkirch Deutschland] met werking voor de toekomst. Daarnaast kunt u ook uw rechten doen gelden tegenover de dealer. Neem hiervoor contact op met de door u geselecteerde dealer.

Uw gegevens worden uit het contactformulier inclusief de door u opgegeven contactgegevens door ons bewaard en naar de handelspartner doorgestuurd, zodat er een afspraak kan worden gemaakt en een offerte kan worden opgemaakt, en zodat uw eventuele verdere vragen kunnen worden behandeld. De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven in ons bezit, totdat u ons verzoekt om deze te wissen, u uw toestemming voor opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw vraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen –met name bewaartermijnen – blijven hierdoor onverminderd van kracht. Wij hebben geen invloed op gegevens d

3 Gegevensoverdracht

3.1 Interne gegevensoverdracht binnen Carado

Wij versturen uw gegevens intern naar de algemene administratie, personeelsafdeling en loonadministratie, om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Het versturen of openbaarmaken van uw gegevens vindt uitsluitend plaats in de hiervoor vereiste omvang, rekening houdend met de geldende privacyvoorschriften.

3.2 Gegevensoverdracht binnen het concern/de hele groep

Carado is een wereldwijd actieve, in Duitsland gevestigde onderneming. De gegevens die u ons stuurt, worden in onze centrale klantendatabase in Duitsland opgeslagen en binnen de groep voor administratieve doeleinden doorgegeven. Indien de gegevens worden uitgewisseld binnen de groep/het concern, gebeurt dit voor de uitvoering van een contract of als gebruiksvoorwaarde voor de websites. Bovendien kan het nodig zijn om deze gegevens voor interne, administratieve doeleinden door te sturen. Indien de verwerking van uw gegevens buiten Europa gebeurt, bijvoorbeeld in India, Brazilië, Rusland, China, Zwitserland, Singapore of de VS, vindt de verzending ervan plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving op gegevensbescherming, in het bijzonder conform art. 44 f. van de AVG.

3.3 Gegevensoverdracht aan derden

Wij sturen uw gegevens aan bepaalde derde partijen door, om passende toepassingen en diensten beschikbaar te kunnen stellen (zogenaamde ‘opdrachtverwerkers’), die voor ons externe diensten verrichten. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwsbriefdiensten, IT-aanbieders etc. We kunnen uw gegevens ook aan andere derden overdragen indien dat nodig is om onze plichten te vervullen (overheden, banken, sociale verzekeraars etc.). Deze verwerken de gegevens uitsluitend op basis van onze instructies. Bovendien mogen zij deze gegevens niet voor eigen, commerciële doeleinden gebruiken die niet in overeenstemming zijn met de overeengekomen doelen. 

Wij zijn gehouden om persoonsgegevens openbaar te maken, indien wij hier in verband met een lopende gerechtelijke procedure, na een beschikking, wettelijk of op grond van geldend recht, toe verplicht zijn (art. 6 lid 1 sub f van de AVG).

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door, indien:
•U uw conform art. 6 lid 1 sub a van de AVG uitdrukkelijke toestemming hiertoe gegeven heeft,
•het doorgeven van gegevens conform art. 6 lid 1 sub f van de AVG vereist is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering en er geen redenen zijn om aan te nemen dat u een aanzienlijk belang heeft in het niet delen van uw gegevens,
•er voor het doorgeven conform art. 6 lid 1 sub c van de AVG een wettelijke verplichting bestaat, en
•dit wettelijk is toegestaan en conform art. 6 lid 1 sub b van de AVG voor de afhandeling van contractuele verhoudingen met u vereist is.
Mocht de verwerking van uw gegevens buiten Europa plaatsvinden, bijvoorbeeld in India, Brazilië, Rusland, China, Zwitserland, Singapore of de VS, vindt de overdacht ervan plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving op gegevensbescherming, in het bijzonder conform art. 44 van de AVG.

3.4 Gegevensoverdracht aan een derde land of internationale organisatie

Uw gegevens worden niet doorgestuurd naar een derde land of naar een internationale organisatie.

4 Overige kennisgevingsplichten

Geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling

Als onderneming met zin voor verantwoordelijkheid zien we af van een automatische besluitvorming of profiling.

5 Laatste deel van de privacyverklaring

5.1 Duur van de gegevensopslag

Wij slaan uw gegevens in principe zo lang op als dit voor de dienstverlening vereist is of voor zover dit is voorzien krachtens de Europese richtlijnen en de regelgevende autoriteiten of een andere wetgevende instantie in de vorm van wetten of voorschriften, waar de voor verwerking verantwoordelijke zich aan moet houden. In alle andere gevallen wissen wij uw persoonsgegevens na voltooiing van het doel, met uitzondering van gegevens die wij moeten bewaren voor de uitvoering van onze juridische plichten (wij zijn bijv. verplicht om op grond van fiscale en commerciële bewaartermijnen documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).

5.2 Technische beveiliging

Carado maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden op basis van de technologische ontwikkelingen continu verbeterd.

Op deze pagina wordt vanwege de veiligheid en ter bescherming van vertrouwelijke inhoud, zoals verzoeken die u ons als beheerder van de website toestuurt, gebruik gemaakt van SSL-encryptie (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser ondersteund wordt. In principe betreft het een 256 bit-encryptie. Indien uw browser geen 256 bit-encryptie ondersteunt, zullen wij gebruik maken van een 128 bit v3-technologie. Of een individuele pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, kunt u zien, wanneer de adresregel van de browser van ‘http://’ naar ‘https://’ omschakelt en aan het slotje in uw browserregel.

Wanneer de SSL-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons stuurt, niet door derden worden meegelezen.

Wij attenderen u erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan bevatten. Een complete bescherming van uw gegevens tegen gebruik door derden is niet mogelijk.

5.3 Wettelijke grondslag voor de verwerking

Voor ons is art. 6 I sub a van de AVG de wettelijke grondslag voor verwerkingen waarbij wij vragen om toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel. 

Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is om een contract te vervullen waarbij de contractant de betrokkene is, zoals dit bijvoorbeeld het geval is voor leveringen van producten of het verrichten van prestaties of tegenprestaties, berust de verwerking op art. 6 I sub b van de AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die vereist zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zoals in geval van vragen over onze producten of diensten. 

Indien onze onderneming onderworpen is aan een juridische verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het vervullen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I sub c van de AVG. 

In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en als gevolg hiervan zijn naam, leeftijd, zijn ziekteverzekeringsgegevens of overige vitale informatie zou moeten opgeven aan een arts, ziekenhuis of aan andere derden. In een dergelijk geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I sub d van de AVG. 

Ten slot kunnen verwerkingen ook gebaseerd zijn op art. 6 I sub f van de AVG. Op deze wettelijke grondslag zijn verwerkingen gebaseerd die onder geen enkele van de hiervoor genoemde grondslagen vallen, wanneer de verwerking voor het waarborgen van een gewettigd belang van onze onderneming of van een derde vereist is, voor zover de belangen, fundamentele rechten en basisvrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6 I sub f van de AVG, is ons rechtmatig belang de uitvoering van onze activiteiten voor het welzijn van al onze medewerkers en klanten.

5.4 Wettelijke of contractuele voorschriften voor het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens; vereiste voor contractafsluiting; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet ter beschikking stellen

Wij attenderen u erop dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk is voorgeschreven (bijv. fiscale voorschriften) of het resultaat kan zijn van contractuele regelingen (bijv. informatie over de contractant). Voor de afsluiting van een contract kan het zo nu en dan nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens beschikbaar stelt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijv. verplicht ons persoonsgegevens ter beschikking te stellen, wanneer onze onderneming een contract met eerstgenoemde afsluit. Het niet beschikbaar stellen van de persoonsgegevens zou als gevolg kunnen hebben dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden afgesloten. Vooraleer de betrokkene de persoonsgegevens ter beschikking stelt, moet deze contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker deelt de betrokkene dan geval per geval mee of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven of voor afsluiting van de overeenkomst vereist is, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verschaffen en wat de gevolgen zijn indien deze verplichting niet wordt nageleefd.

5.5 Minderjarigen

Onze website is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Het is personen jonger dan 16 zonder de toestemming van hun ouder of voogd niet toegestaan om hun persoonsgegevens aan Carado te verstrekken.

5.6 Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de door ons opgeslagen gegevens, duur van de opslag, doel en wettelijke grondslag van de gegevensopslag alsmede over herkomst en ontvangers van de gegevensoverdrachten. Onjuiste gegevens moeten worden gecorrigeerd, onterecht opgeslagen of niet langer vereiste gegevens moeten worden gewist. Daarnaast heeft de betrokkene recht om bezwaar te maken, recht op beperking van de gegevensverwerking alsmede recht op gegevensportabiliteit.

Deze informatie wordt u op verzoek ter beschikking gesteld. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Bovendien beschikt u over het recht om rechtstreeks bij een toezichthouder een klacht in te dienen.

5.7 Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige aspecten van de verwerking zijn enkel met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verstrekte toestemming hiervoor op elk moment opnieuw intrekken. Hiervoor stuurt u gewoon een e-mail naar datenschutz@carado.de. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft hierdoor onverminderd van kracht.

5.8 Verantwoordelijke instantie en contactgegevens van de externe toezichthouder voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie
Carado GmbH
Bahnhof 11, 88299 Leutkirch
Tel.: +49 7561 9097-300
E-mail: datenschutz@carado.de 

Contactgegevens van de externe toezichthouder voor gegevensbescherming
Stefan Fischerkeller
Deutsche Datenschutzkanzlei
Tel.: +49 7542 94921 01
E-mail: fischerkeller@ddsk.de

Dealer zoeken

Proefrit
Carado
Instappen en de
vakantielucht opsnuiven.

Maak een afspraak met
uw Carado-dealer.

Afspraak maken
Catalogus
downloaden
Eenvoudig
downloaden

Snel en comfortabel alle informatie
over onze kampeerauto’s.

Brochure downloaden
Carado
wereld
Van fietsendrager tot
en met beddengoed.

Maak uw kampeerauto nog
comfortabeler met handige accessoires.

Accessoires vinden

Ich bin ein Tooltip.