Disclaimer

Inhoud van de website 
Carado GmbH is in generlei mate aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Claims tegen Carado GmbH, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de ter beschikking gestelde informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie werden veroorzaakt, worden principieel uitgesloten, voor zover het van de kant van Carado GmbH geen aantoonbare opzet of schuld door grove nalatigheid betreft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Carado GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het totale aanbod zonder speciale kennisgeving te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of definitief te stoppen. 

De voertuigen zijn gedeeltelijk uitgerust met Optionele extra's worden getoond, zoals gespecificeerd in de respectieve geldige Prijslijst inbegrepen en naar een Toeslag beschikbaar zijn. De getoonde decoratie is niet Onderdeel van het Carado GmbH-aanbod. Wij behouden ons het recht voor voordat, tijdens het modeljaar Veranderingen in de uitrusting of om productverbeteringen door te voeren. Informeer uzelf a.u.b. voor het sluiten van het contract met een onze geautoriseerde CARADO handelspartners over de stroom Product en seriële status.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar webpagina's van derden (‘hyperlinks’), die buiten de verantwoordelijkheid van Carado GmbH liggen, zou een aansprakelijkheidsplicht uitsluitend in werking treden, wanneer Carado GmbH van de inhoud op de hoogte is en redelijkerwijze technisch in staat zou zijn geweest om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen.

Carado GmbH verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de link geen illegale inhoud op de gekoppelde pagina's te zien was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde pagina's heeft Carado GmbH generlei invloed. Daarom neemt Carado GmbH hierbij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud op alle gelinkte/gekoppelde pagina's, die na de plaatsing van de link werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle op de eigen website geplaatste links en verwijzingen alsook voor bijdragen van derden in de door de auteur opgestelde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor alle illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortkomt uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke ter beschikking gestelde informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht
Carado GmbH streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsfragmenten, filmbeelden en teksten in acht te nemen, door haar zelf gemaakte grafieken, geluidsfragmenten, filmbeelden en teksten te gebruiken of terug te grijpen naar licentievrije grafieken, geluidsfragmenten, filmbeelden en teksten.

Alle binnen de website genoemde en evt. beschermde handelsmerken en merken van derden zijn zonder beperkingen onderworpen aan de bepalingen van het op dat moment geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaars in kwestie. Gewoon op basis van het feit dat ernaar wordt verwezen, mag niet worden geconcludeerd dat de handelsmerken niet door rechten van derden worden beschermd!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door Carado GmbH zelf gemaakte objecten is uitsluitend in handen van Carado GmbH. Behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Carado GmbH, is duplicatie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsfragmenten, filmbeelden en teksten in andere elektronische of papieren publicaties niet toegestaan.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer maakt deel uit van de website van waaruit naar deze website werd doorverwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet meer volledig aan de vigerende wetgeving voldoen, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid daardoor onaangetast.

Dealer zoeken

Proefrit
Carado
Instappen en de
vakantielucht opsnuiven.

Maak een afspraak met
uw Carado-dealer.

Afspraak maken
Catalogus
downloaden
Eenvoudig
downloaden

Snel en comfortabel alle informatie
over onze campers.

Broschure downloaden
Carado
wereld
Van fietsendrager tot
en met beddengoed.

Maak uw camper nog
comfortabeler met handige accessoires.

Accessoires vinden

Ich bin ein Tooltip.